Ny trio tar över Christ­mas Night

Ttela - - Kultur & Nöje - MIA THORNBERG 0520-42 26 02 mia.thornberg@ttela.se

Vem som egent­li­gen be­stäm­mer rå­der det de­la­de me­ning­ar om. Men helt klart är att tri­on Mol­ly San­dén, Da­vid Lind­gren och Tho­mas Di Le­va ser fram emot tur­nén med Christ­mas Night. Den 1 de­cem­ber kom­mer de till Troll­hät­tan.

Christ­mas Nights be­sök i Troll­hät­tan och Are­na Älv­högs­borg har bli­vit en år­lig tra­di­tion. Magnus Carls­son har ti­di­ga­re styrt den stora tur­nésku­tan, som un­der tre av de fy­ra åren även har haft bland and­ra Jes­si­ca An­ders­son om­bord.

I år sat­sar Magnus dock på att åter­upp­ta sitt jul­kon­cept Äng­lar­nas tid. 2017 är det där­för byte av Christ­mas Night-be­sätt­ning och en och an­nan hö­jer möj­li­gen åt­minsto­ne ena ögon­bry­net när tur­nétri­on nu pre­sen­te­ras. För Mol­ly San­dén, Da­vid Lind­gren och Tho­mas Di Le­va är kans­ke in­te tre namn man ome­del­bart och osökt kopp­lar ihop.

SJÄL­VA ÄR DE ful­la av för­vän­tan in­för det som kom­ma skall. De job­bar just nu feb­rilt med att dis­ku­te­ra och väl­ja lå­tar som ska få plats i sho­wen och al­la tre tac­ka­de ja di­rekt när de fick frå­gan om att gö­ra den här tur­nén ihop.

– Jag blev jät­te­glad när jag fick frå­gan! Jag har mest gjort stora jul­ga­lor ti­di­ga­re, så det ska bli kul att gö­ra li­te nya gre­jer. Och att få åka runt i kon­sert­hus – det blir ett helt an­nat fo­kus än på stora ga­lor, sä­ger Da­vid Lind­gren.

– Att job­ba med nya män­ni­skor gör mig in­spi­re­rad och mo­ti­ve­rad och bå­de Mol­ly och Tho­mas har fan­tas­tis­ka röster, så jag ser fram emot att få till någ­ra fi­na du­et­ter.

På frå­gan om vem som är che­fen i gäng­et sva­rar han, ut­an tve­kan, att det är han, så klart. Vil­ket möts av gap­skratt från Tho­mas.

– Du?!? Det är ju MOL­LY som är che­fen!

THO­MAS TÄNDE OCK­SÅ ge­nast på idén att åka på jul­tur­né.

– Det lät jät­te­ro­ligt och det blir in­ten­sivt – vi gör 26 kon­ser­ter på fy­ra vec­kor!

– Det är all­tid en li­ten ut­ma­ning att till­bringa så myc­ket tid ihop med si­na kol­le­ger, man kom­mer varand­ra väl­digt nä­ra, så det ska bli spän­nan­de, fort­sät­ter han.

MOL­LY SAN­DÉN HAR lyss­nat på kil­lar­na och är nu sär­skilt nöjd med Tho­mas syn på hi­e­rar­kin.

– Det var förs­ta gång­en jag hör­de det där med che­fen, men jag gil­lar det! Gir­l­po­wer!

Att åka på tur­né och gö­ra show ihop med and­ra ar­tis­ter ser hon fram emot.

– Det är lyx­igt! Man får en and­nings­pa­us i sin egen ego­cent­ris­ka värld, där man be­fin­ner sig an­nars som so­lo­ar­tist.

Mol­ly har ny­li­gen väx­lat spår i kar­riä­ren och pre­sen­te­rar nu per­son­li­ga tex­ter, di­rekt från hjär­tat och på svens­ka. En sing­el, ”Rygg mot rygg”, är släppt och mer kom­mer. Och Christ­mas Night­publi­ken kom­mer ga­ran­te­rat att få hö­ra åt­minsto­ne nå­gon av de nya Mol­ly-lå­tar­na.

NÄR DET GÄL­LER jullå­tar är tri­on in­ne på sam­ma lin­je: de gil­lar det klas­sis­ka och tra­di­tio­nel­la. Det be­ty­der att lå­tar som ”O hel­ga natt”, ”Ave Maria” och ”Jul, jul, strå­lan­de jul” finns på öns­ke­lis­tan. Det be­ty­der dock in­te att det in­te kan bli en och an­nan över­rask­ning ock­så.

– Vem vet, jag kans­ke ska kö­ra Skön­he­ten & Odju­ret med Tho­mas. Jag är ”Skön­he­ten” då, för­stås, sä­ger Da­vid Lind­gren. Och av­slu­tar med ett gap­skratt, där även det ut­pe­ka­de ”Odju­ret” stäm­mer in.

Christ­mas Night har tur­népre­miär i Va­ra kon­sert­hus 23-24/11. Fre­dag 1/12 kom­mer de till Troll­hät­tan och Are­na Älv­högs­borg. Bil­jet­ter­na är släpp­ta.

Bild: THO­MAS ENGSTRÖM

JULSÅNGARE. Mol­ly San­dén, Da­vid Lind­gren och Tho­mas Di Le­va åker på jul­tur­né med sho­wen Christ­mas Night. Den 1 de­cem­ber kom­mer de till Troll­hät­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.