Nya av­slö­jan­den om Kro­nan­då­det

NYA AV­SLÖ­JAN­DEN I BOK OM SKOLMÖRDAREN OCH KRO­NAN­DÅ­DET Två okän­da vän­ner – bå­da trans­sex­u­el­la unga män – som sä­ger sig va­ra för­vå­na­de över att An­ton Lun­din Pet­ters­son rör­de sig i en ra­sis­tisk och na­zis­tisk värld. Det upp­täck­te Åsa Er­lands­son i slut­ske­det

Ttela - - Sidan 1 - MONICA SAHLBACK 0520-42 26 07 monica.sahlback@ttela.se

– Det här är in­te en An­ton-bok utan hand­lar minst li­ka myc­ket om al­la de drab­ba­de fa­mil­jer­na. Det är in­te hel­ler en tyc­ka–synd– om–an­ton–bok, utan jag för­sö­ker för­stå vem han var bakom sin mask. Ing­en blir ju mas­smör­da­re över en natt, de­kla­re­rar jour­na­lis­ten och för­fat­ta­ren Åsa Er­lands­son när vi mö­ter hen­ne på Bok­mäs­san i Gö­te­borg.

Da­gen ef­ter vår träff ska re­por­ta­ge­bo­ken, som hon kal­lar ett nu­tids­do­ku­ment som skild­rar då­dets osmin­ka­de brutalitet, släp­pas.

Men de­tal­jer har sipp­rat ut och åter­i­gen fylls tid­nings­lö­pen med ru­bri­ker om skolmördaren med in­tres­se för na­zism och med in­vand­ra­re som mål­tav­la

DET SOM STICKER ut mest är, en­ligt Åsa Er­lands­son själv, ett ti­di­ga­re okänt av­skeds­brev. Ett med­de­lan­de po­lis och an­hö­ri­ga mis­sat och som den då 21-åri­ge An­ton Lun­din Pet­ters­son ska ha skri­vit ba­ra tim­man fö­re han gick till at­tack på Kro­nan.

– Po­li­sens ut­red­ning gick in­te till bot­ten i den di­gi­ta­la värld där gär­nings­man­nen till­bring­a­de så myc­ket av sin vak­na tid. I min re­se­arch hit­ta­de jag det hem­li­ga av­skeds­bre­vet som var skic­kat till en 25-årig man i Hol­land, be­rät­tar för­fat­ta­ren.

Hon be­skri­ver stun­den då hon och An­ton Lun­din Pet­ters­sons bror, Pe­ter kal­lad i boken, satt tys­ta bred­vid varand­ra ef­ter upp­täck­ten.

Hur de lä­ser ra­der om själv­hat, en be­kän­nel­se om ett fruk­tans­värt dåd som av­slu­tas med or­den ”Any­way. I lo­ve you” (Hursom­helst. Jag äls­kar dig). Pe­ter blir den som först bry­ter tyst­na­den med or­den;

– Det var bra att jag fick se det här. Då ha­de An­ton åt­minsto­ne en en­da vän.

VI­DA­RE EFTERFORSKNINGAR ska vi­sa att det finns yt­ter­li­ga­re en vän, en eng­els­man. Bå­de han och hol­län­da­ren rör sig i hb­tq-värl­den. I boken ifrå­ga­sät­ter den sist­nämn­de An­ton Lun­din Pet­ters­sons kopp­ling­ar till

na­zism, ra­sism och fa­scism. ”Den An­ton jag kän­de var in­te alls sån. Och jag har så svårt att tro att en per­son med så­na ide­al skul­le flir­ta med and­ra kil­lar, om­ge sig med ho­mo­sex­u­el­la och bli vän med dem. Det går in­te ihop”. Eng­els­man­nens upp­fatt­ning om den unge svens­ken de ald­rig träf­fat – men än­då upp­lev­de att de kän­de via nä­tet – är likar­tad.

SKOLDÅDET – SOM av po­lis har klas­sats som ett hat­brott med ra­sis­tis­ka mo­tiv då gär­nings­man­nen val­de of­fer ef­ter hud­färg – är mer kom­plext än en en­sam gal­nings verk, me­nar Åsa Er­lands­son.

– Han var djupt iso­le­rad och en­sam, en dubbelnatur. En tryck­ko­ka­re som in­om­bords bubb­la­de som en gif­tig cock­tail av fle­ra oli­ka kom­po­nen­ter. Han brot­ta­des med själv­mordstan­kar och ha­de gått ar­bets­lös länge. Men det han brot­ta­des med var in­te unikt för ho­nom. För på nä­tet var han långt ifrån en­sam. Där finns fler av den nya ti­dens hö­gerex­tre­ma en­sama­ge­ran­de gär­nings­män som i hem­lig­het pla­ne­rar sin egen och and­ras un­der­gång. Ge­nom att stu­de­ra, in­spi­re­ra och ko­pi­e­ra varand­ra.

I BOKEN SKRI­VER för­fat­ta­ren hur hon mås­te ta luft ef­ter en för­mid­dag i gär­nings­man­nens di­gi­ta­la värld. Hur han gjort rik­ta­de sök­ning­ar mot våld, hat och död, ”män med au­to­mat­va­pen som skju­ter hu­vu­det av kvin­nor, tys­ka na­zis­ter som me­jar ner folk, il­lust­ra­tio­ner där ju­din­nan An­ne Frank för­vand­las till gril­lad korv”.

I ”Det som ald­rig fick ske” får även mor­doff­rens an­hö­ri­ga be­rät­ta. Gär­nings­man­nens för­äld­rar har dock av­böjt med­ver­kan. Po­lis, vård– och skol­per­so­nal, po­li­ti­ker, fors­ka­re med fle­ra har ock­så rös­ter bland de när­ma­re 100 per­so­ner som Åsa Er­lands­son in­ter­vju­at.

– Jag är öd­mjuk in­för al­la som ställt upp och gett mig för­tro­en­det att be­rät­ta. Sam­ti­digt sä­ger de an­hö­ri­ga och Kro­nans rek­tor Dje­no Ma­hic att ” det som hän­de på Kro­nan får ald­rig glöm­mas bort” och där fyl­ler boken en funk­tion.

Bild: ANDREAS OLSSON

OSMINKAD BRUTALITET. I boken ”Det som ald­rig fick ske – sko­lat­ten­ta­tet i Troll­hät­tan” pre­sen­te­rar Åsa Er­lands­son nya, ti­di­ga­re okän­da upp­gif­ter om då­det på Kro­nan och gär­nings­man­nen bakom. ”Ett nu­tids­do­ku­ment som skild­rar då­dets osmin­ka­de brutalitet”,...

Bild: STE­FAN BENNHAGE

VAR­FÖR? I sin bok har Åsa Er­lands­son för­sökt gå till bot­ten med vad som egent­li­gen hän­de och skild­rar då­dets osmin­ka­de brutalitet.

Bild: JERRY LOVBERG

MANIFESTATION. Skol­mor­den följ­des av fle­ra ma­ni­fes­ta­tio­ner mot våld.

TILL AT­TACK. Gär­nings­man­nen in­ne i sko­lan Kro­nan och på väg till at­tack.

Bild: KENT ENG

SKOLDÅDET. Mor­den på Kro­nan är Sve­ri­ges värs­ta skoldåd ge­nom ti­der­na.

DUBBELNATUR. I boken ”Det som in­te fick ske” fram­trä­der gär­nings­man­nen An­ton Lun­din Pet­ters­sons dubbelnatur, en­ligt för­fat­ta­ren Åsa Er­lands­son. ”Ing­en blir mas­smör­da­re över en natt”, sä­ger hon.

Bild: ANDREAS OLSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.