Kom­mun­di­rek­tör har sagts upp

NYHETER: I går blev det of­fi­ci­ellt att Ove Thörn­kvist, kom­mun­di­rek­tör i Vä­ners­borg se­dan 2010, har sagts upp från sin tjänst. Den po­li­tis­ka led­ning­en vill ha in nya kraf­ter.

Ttela - - Sidan 1 - NIKLAS JOHANSSON 0521-57 59 15 niklas.johansson@ttela.se

”Vi behöver nå­gon som ser det vi in­te ser. Vi ska byg­ga fram­ti­den och behöver nya kraf­ter.” MA­RIE DAHLIN (S) kom­mun­sty­rel­sens ordförande

En­ligt Ma­rie Dahlin är hon och de and­ra två kom­mu­nal­rå­den, Gun­nar Li­dell (M) och Bo Carls­son (C), helt över­ens om att Vä­ners­borgs kom­mun behöver en ny kom­mun­di­rek­tör.

De tre kom­mu­nal­rå­den har fun­de­rat kring sa­ken un­der ett par må­na­der och Ove Thörn­kvist fick be­ske­det för un­ge­fär två vec­kor se­dan.

– Ove själv tyc­ker sä­kert att han har fått spar­ken. Men han har bli­vit upp­sagd en­ligt det av­tal som finns. Spar­ken får man om man har gjort nå­got fel och det har han ab­so­lut in­te gjort. Vi är över­ens även om vi ser oli­ka på sa­ken. Det är för­stås in­te lätt att få ett så­dant här be­slut, sä­ger Ma­rie Dahlin.

HON ME­NAR ATT Vä­ners­borg nu går in i en ny fas. Flyk­tingsi­tu­a­tio­nen har lug­nat ner sig och ett mas­sivt byg­gan­de och pla­ne­ran­de in­för fram­ti­den står för dör­ren. På kom­mu­nens hem­si­da lis­tar man fle­ra ut­ma­ning­ar: fö­re­ta­gan­de, ökan­de in­vå­na­ran­tal, ut­bild­ning och kom­mu­ni­ka­tio­ner.

Nu när det är dags att ta tag i allt det­ta sä­ger den po­li­tis­ka led­ning­en att man vill ha nya kraf­ter som kan ta Vä­ners­borg in i fram­ti­den.

– Vi behöver nå­gon som ser det vi in­te ser. Vi ska byg­ga fram­ti­den och behöver nya kraf­ter. Men det är för­stås all­tid en chan­stag­ning att för­sö­ka hit­ta nå­gon an­nan, sä­ger Ma­rie Dahlin.

OVE THÖRN­KVIST BLEV kom­mun­di­rek­tör i maj 2010 när han tog över ef­ter då­va­ran­de kom­mun­chef Guy Mahl­vi­ker och har allt­så job­bat för Vä­ners­borg i sju och ett halvt år.

– Det är väl gans­ka nor­malt att va­ra på en så­dan post i sju, åt­ta år, sä­ger Ma­rie Dahlin.

Och nu gjorde han allt­så sin sista dag på job­bet i Vä­ners­borg i går på fre­da­gen. En­ligt Ma­rie Dahlin blev han er­bju­den möj­lig­he­ten att stan­na kvar på sin tjänst fram till jul men han ska själv har ta­git be­slu­tet om att slu­ta ome­del­bart. Är han be­svi­ken? – Det tror jag. Ove Thörn­kvist får två års­lö­ner i av­gångs­ve­der­lag.

– Det är väl gans­ka nor­malt, sä­ger Ma­rie Dahlin.

Nu mås­te en till­för­ord­nad kom­mun­di­rek­tör ut­ses och det ska ske un­der näs­ta vec­ka. Och se­dan bör­jar sö­kan­det ef­ter nå­gon som kan ta över tjäns­ten per­ma­nent.

TTELA har va­rit i kon­takt med Ove Thörn­kvist men han av­bö­jer att kom­men­te­ra i nu­lä­get.

Bild: STE­FAN BENNHAGE

UPP­SAGD. Ef­ter sju och ett halvt år som kom­mun­di­rek­tör gjorde Ove Thörn­kvist i går sin sista arbetsdag på Vä­ners­borgs kom­mun.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.