Klas­sens sling­ri­ga vägar

Ttela - - Sidan 1 - SUSANNE ENGDAHL-JENSEN 0520-42 26 38 susanne.engdahl-jensen@ttela.se

Klass 5 i Åsaka skola var sista klas­sen ut för det­ta året att få föl­ja med till gam­la Nos­sebro­ba­nan med Le­rums­ban­ken och få hö­ra histo­ria om plat­sen av Karl-gustav Da­ni­els­son – eldsjäl i Åsaka-björ­ke hem­bygds­för­e­ning.

TTELA sväng­er av mot Le­rum västra i Åsaka för ett mö­te i sko­gen en sep­tem­ber­fre­dag – det är höst­dag­jäm­ning – med en skön sen­som­mar­käns­la i luf­ten. Karl­gustav Da­ni­els­son är ak­tiv i Åsaka-björ­ke hem­bygds­för­e­ning och kän­ner väl till om­rå­det.

HEMBYGDSFÖRENINGEN HAR ETT upp­skat­tat sam­ar­be­te med Åsaka skola och nu har Karl-gustav be­sökt klass för klass och be­rät­tat om bland annat den 101-åri­ga Nos­sebro­ba­nan och Le­rums­ban­ken som är da­gens ut­flykts­mål.

– Vi har kom­mit på att det är bätt­re att för­be­re­da li­te in­nan själ­va cy­kel­tu­ren ut till Nos­sebro­ba­nan – jag be­rät­tar och vi­sar bil­der, sä­ger Karl-gustav.

Se­dan har var­je klass fått ta på sig si­na cy­kel­hjäl­mar och cyk­la med ho­nom ut till den for­na Nos­sebro­ba­nan och Le­rums­ban­ken – nu var det dags för sista klas­sen för året – fem­teklas­sar­na med lärare Therese Lun­din och Lin­da Ai­ners.

Ef­ter li­te ex­tra guid­ning via mo­bi­len av Karl-gustav och någ­ra ele­ver ute på spa­ning fann un­der­teck­nad mö­tes­plat­sen.

– Vi tyc­ker att sam­ar­be­tet mel­lan sko­lan och hem­bygds­går­den är fan­tas­tiskt bra, vå­ra ele­ver får lä­ra sig myc­ket om byg­den kring sko­lan och hur det kun­de va­ra att le­va förr i ti­den, sä­ger Therese Lun­din.

Karl-gustav är ru­ti­ne­rad – ful­las­tad med in­for­ma­tions­ma­te­ri­al, verk­tyg och ka­me­ra för man vet ald­rig vad som kan be­hö­vas. Med hu­mor och kun­skap vi­sar han gam­la bil­der och be­rät­tar om det sto­ra järn­vägs­byg­get som bör­ja­de i maj 1913 och den 16 feb­ru­a­ri 1916 in­vig­des Troll­hät­tan-nos­sebro järn­väg. 32,6 kilo­me­ter järn­väg kos­ta­de för 100 år se­dan 1,2 mil­jo­ner kro­nor.

RÄLSEN REVS UPP 1969. Den så kall­la­de Le­rums­ban­ken var en or­sak till öka­de kost­na­der un­der bygg­nads­ti­den och för­se­ning av he­la byg­get. Det hand­la­de om att kom­ma över Le­rum­sån - dal­gång­ar fick fyl­las upp och ån le­das om via schakt och tun­nel i ber­get.

– Man bygg­de på tryck­ban­kar, här är väl runt en tio/tolv me­ter högt. Hit gick man och lek­te som barn. Man ha­de inga ma­ski­ner utan det var hand­kraft - de sägs att en man Pel­le Björn var den som kla­ra­de att bor­ra upp­åt längst tid. Man har sprängt mas­sor av berg – tänk al­la tåg som har gått här, fun­de­rar Karl-gustav.

DA­GENS STO­RA UTMANING blev att för­sik­tigt gå ner från den gam­la ban­val­len till tun­neln på en smal och brant stig – först ram­lar en av bar­nens cy­kel­hjäl­mar ner för stu­pet. En och an­nan kän­ner ett obe­hag vid en förs­ta an­blick ned­för bran­ten men Karl-gustav för­säk­rar att det hit­tills ing­et hänt och kom­mer in­te att gö­ra det nu hel­ler.

– Tram­pa gär­na på väx­ter som har röt­ter och sitter fast, då gli­der man in­te och se upp för tagg­trå­den, tip­sar han.

ATT KOM­MA NER i da­len är som att be­fin­na sig i en tro­pisk regn­skog, spän­nan­de mil­jö och tan­kar­na går till de svart­vi­ta bil­der­na un­der det tunga och svå­ra ar­be­tets gång. En bild vi­sar på ar­bets­häs­ten Bal­der som själv gick och sök­te skydd när det skul­le spräng­as.

Klätt­ring­en upp gick fint, lärare Therese vi­sa­de på fi­na klät­ter­kun­ska­per då hon ock­så häm­ta­de den tap­pa­de cy­kel­hjäl­men, och gäng­et sam­la­des åter på cyk­lar­na för en fort­satt cy­kel­tur och mer byg­de­histo­ria samt för att bju­das på gril­lad korv vid hem­bygds­går­den. En per­fekt fre­dag tyck­te ele­ver­na – kans­ke spe­ci­ellt Ai­na som fyll­de år just den­na dag.

Bild: SUSANNE ENGDAHL-JENSEN

Bild: SUSANNE ENGDAHL-JENSEN

PÅ RAD. Åsa­kas fem­teklas­sa­re på sling­ri­ga och hal­ki­ga sti­gar på Le­rums­ban­ken.

Bild: SUSANNE ENGDAHL-JENSEN

TRIVS. För Jon­na, Ai­na, El­la, Jo­han­na och Eli­na är det en ro­lig dag.

Bild: SVE­RI­GES JÄRNVÄGSMUSEUM

TUN­NELN. Fo­to för 102 år se­dan.

Bild: SUSANNE ENGDAHL-JENSEN

UTSIKT. Då var det Lud­vigs tur att klätt­ra än­da ut för att se he­la tun­neln.

Bild: SUSANNE ENGDAHL-JENSEN

VANDRAREN. Karl-gustav Da­ni­els­son i Åsa­kabjör­ke hem­bygds­för­e­ning lek­te här som barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.