Ny GKN-VD från Brå­lan­da

NÄRINGSLIV: AN­DERS­SON LEDER VERKSAMHET MED 5 000 AN­STÄLL­DA Jo­a­kim An­ders­son bör­ja­de i verk­sta­den på då­va­ran­de Flyg­mo­tor för drygt 25 år se­dan. Nu blir han vd för he­la GKN:S flyg­mo­tor­verk­sam­het som om­sät­ter 1,5 mil­jar­der dol­lar.

Ttela - - Sidan 1 - JOACHIM FLODIN 0520-42 26 04 joachim.flodin@ttela.se

NYHETER: För drygt 25 år se­dan bör­ja­de Jo­a­kim An­ders­son i verk­sta­den på GKN. I dag har han bli­vit ut­sedd till vd för he­la kon­cer­nens flyg­mo­tor­verk­sam-het.

Un­der si­na år på Flyg­mo­tor, som blev Vol­vo Ae­ro 1994 och som för ex­akt fem år se­dan sål­des till GKN Ae­rospa­ce i Eng­land, har Jo­a­kim An­ders­son hun­nit med myc­ket.

– När det sål­des till GKN var jag vd för verk­sam­he­ten i USA där jag sam­man­lagt har bott un­der åt­ta år.

Se­dan 2014 har han åter job­bat i Troll­hät­tan, som Ge­ne­ral Ma­na­ger för Engi­ne Pro­ducts Swe­den, vil­ket in­ne­bär att han an­sva­rar för den ci­vi­la verk­sam­he­ten.

– Un­der mi­na år har jag ar­be­tat med pro­duk­tion, mark­nad och pro­dukt­ut­veck­ling, sä­ger Jo­a­kim An­ders­son.

Nu har han bli­vit vd för kon­cer­nens flyg­mo­tor­verk­sam­het, med an­lägg­ning­ar på tolv or­ter, bland annat i USA, Mex­i­ko, Sve­ri­ge och Nor­ge. Dess­utom finns ett an­tal in­gen­jö­rer i In­di­en.

– Se­dan tre år till­ba­ka styrs flyg­mo­tor­verk­sam­he­ten från Troll­hät­tan med tek­no­lo­gi­sats­ning­ar samt forsk­ning. Hög­sko­lan och In­no­va­tum är väl­digt vik­ti­ga för vår verksamhet och ut­veck­ling, sä­ger Jo­a­kim An­ders­son.

HAN SITTER I dag på dubb­la sto­lar, då han även är vd för verk­sam­he­ten i Troll­hät­tan, som för­u­tom ci­vilt flyg även be­står av mo­to­run­der­håll, mi­li­tärt flyg samt rymd.

– Att sit­ta på två sto­lar är kans­ke in­te op­ti­malt. Man behöver hål­la blic­ken över he­la verk­sam­he­ten, men jag ska tit­ta vi­da­re på den här lös­ning­en.

Li­te drygt 2 000 per­so­ner ar­be­tar på GKN i Troll­hät­tan.

– Vi har an­ställt 70 till 80 per­so­ner hit­tills i år. Det är väl­digt ro­ligt, sä­ger Jo­a­kim An­ders­son.

För till­fäl­let är det väl­digt myc­ket att gö­ra i pro­duk­tio­nen, med myc­ket över­tid för någ­ra av­del­ning­ar.

– Det kan be­ro på till­fäl­li­ga kort­sik­ti­ga sväng­ning­ar men vi har an­ställt un­der året och kans­ke in­te fått full ef­fekt av det än­nu, det gör att det är li­te an­strängt på vis­sa de­lar. Vi har även vun­nit nya af­fä­rer i kom­bi­na­tion med vo­lymök­ning­ar i pro­duk­tio­nen som gör att vi har mer att gö­ra.

ATT DET ÄR myc­ket att gö­ra är gi­vet­vis po­si­tivt och Jo­a­kim An­ders­son är väl­digt nöjd över vil­ka mo­tor­pro­gram som fö­re­ta­get nu med­ver­kar i. Des­sa kon­trakt in­ne­bär att fö­re­ta­get är väl po­si­tio­ne­ra­de ett ti­o­tal år fram­ö­ver.

En flyg­mo­tor har en livs­längd på 25 till 30 år, men det kom­mer att tas fram nya mo­del­ler mer of­ta fram över, spår GKN:S nya vd.

– De sa­ker som dri­ver på ut­veck­ling­en är att mo­to­rer­na ut­veck­las, drar mind­re bräns­le och får ökad ef­fekt, läg­re pro­duk­tions­kost­na­der samt mins­kad kli­mat­på­ver­kan. Med nå­gon av des­sa tre kan du tryc­ka dig in på mark­na­den. Ol­je­pri­ser­na är ab­so­lut det som av­gör tak­ten, då bräns­le­de­len är den ab­so­lut störs­ta kost­na­den för fly­go­pe­ra­tö­rer­na i dag.

MARK­NA­DEN BERÄKNAS VÄXA med tre pro­cent per år, och det in­ne­bär att verk­sam­he­ten i Troll­hät­tan kom­mer att öka med 250 mil­jo­ner per år.

– Så myc­ket kom­mer vi att växa ba­ra vi föl­jer mark­na­den, men jag vill att vi ska gö­ra mer än så.

Rymd­verk­sam­he­ten och den mi­li­tä­ra verk­sam­he­ten om­sät­ter in­te li­ka myc­ket som den ci­vi­la, men det är vik­ti­ga pus­sel­bi­tar för

en hel­het och för att kun­na ut­nytt­ja den tek­nis­ka ut­veck­ling­en på re­spek­ti­ve verksamhet. När det gäl­ler mo­to­run­der­hål­let för nya Gri­pen E så har frå­gan än­nu in­te nått en lös­ning.

– Jag är över­ty­gad att man hit­tar en lös­ning. Det är en vik­tig för­må­ga för na­tio­nen och in­du­strin och det går in­te att und­va­ra he­la mo­tor­si­dan för det mi­li­tä­ra.

JO­A­KIM AN­DERS­SON LÄSTE be­te­en­de­ve­ten­skap, eko­no­mi och tek­nik pa­ral­lellt med job­bet i bör­jan av sin kar­riär.

– Det är klart att det in­te är van­ligt att kom­ma så här långt på sam­ma fö­re­tag ef­ter att ha bör­jat i verk­sta­den. Det vi­sar att det in­te är nå­gon be­gräns­ning om du kom­mer från Lon­don, New York el­ler Brå­lan­da som jag gör. Jag har all­tid va­rit hung­rig och vill lä­ra mig mer och mer.

AN­SVAR. Job­bet som vd för GKN:S flyg­mo­tor­verk­sam­het har egent­li­gen re­dan

Bild: ANDREAS OLSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.