Fler obe­hö­ri­ga ele­ver

Ttela - - Sidan 1 - AN­NIE GRANZELL 0521-57 59 09 an­nie.granzell@ttela.se

SKOLA: An­ta­let obe­hö­ri­ga ele­ver till gym­na­si­et ökar, det vi­sar nya siff­ror från Skol­ver­ket. På Dal­bo­sko­lan i Vä­ners­borg var en elev av fem obe­hö­rig i vå­ras. – Vi mås­te vän­da det­ta, det är ele­ver­nas fram­tid det hand­lar om, sä­ger To­ve af Gei­jer­stam (L).

De ele­ver som går ut års­kurs 9 och in­te har till­räck­li­ga be­tyg för gym­na­sie­sko­lan blir allt fler. Den nya sta­tisti­ken från Skol­ver­ket vi­sar ock­så att skill­na­der­na mel­lan oli­ka elev­grup­per är sto­ra.

I vå­ras gick 18600 ele­ver ut års­kurs 9 utan att va­ra be­hö­ri­ga till gym­na­si­et. Det mot­sva­rar 17,5 pro­cent av Sve­ri­ges al­la ele­ver och jäm­fört med för­ra året har be­hö­rig­he­ten sjun­kit med 0,6 pro­cen­ten­he­ter.

I VÄSTRA GÖTALAND är 19,3 pro­cent av ele­ver­na in­te be­hö­ri­ga och i Vä­ners­borg är siff­ran 22,4 pro­cent vil­ket be­ty­der att en elev av fem är obe­hö­rig.

– Jag re­a­ge­ra­de or­dent­ligt när jag såg siff­ror­na. Vi mås­te vän­da det­ta, det är ele­ver­nas fram­tid det hand­lar om, sä­ger To­ve af Gei­jer­stam (L), förs­te vice ordförande i barn- och ut­bild­nings­nämn­den i Vä­ners­borg.

Hon me­nar att det mås­te bör­ja re­dan i för­sko­lan.

– Vi ska in­te mä­ta men vi mås­te rus­ta ele­ver­na för lä­ran­de och ska­pa en lust att lä­ra och upp­täc­ka, sä­ger hon.

SKOLVERKETS SIFF­ROR vi­sar sto­ra skill­na­der mel­lan oli­ka elev­grup­per som till ex­em­pel poj­kar och flic­kor. Be­hö­rig­he­ten bland flic­kor är 7,2 pro­cen­ten­he­ter hög­re än bland poj­kar.

– Vi mås­te lå­ta poj­kar­na ta plats och då me­nar jag in­te fy­siskt i rum­met utan kun­skaps­mäs­sigt. Det hand­lar om för­vänt­ning­ar, att vi för­vän­tar oss mer av flic­kor än av poj­kar. Har bar­nen inga för­vänt­ning­ar på sig så ute­blir ock­så re­sul­ta­ten, sä­ger To­ve af Gei­jer­stam.

Även för­äld­rar­nas ut­bild­ningsni­vå slår ige­nom. Be­hö­rig­he­ten bland ele­ver med hög­ut­bil­da­de för­äld­rar är 17 pro­cen­ten­he­ter hög­re än bland ele­ver vars för­äld­rar har kor­ta­re ut­bild­ning.

– Det här hand­lar om sam­hälls­klyf­tor, det är ett seg­re­ga­tions­pro­blem, sä­ger To­ve af Gei­jer­stam.

På Dal­bo­sko­lan i Vä­ners­borg är an­ta­let ele­ver som in­te är be­hö­ri­ga till gym­na­si­et näs­tan dub­belt så många jäm­fört med öv­ri­ga.

Verk­sam­hets­chef 7-9 på barn- och ut­bild­nings­för­valt­ning­en i Vä­ners­borgs kom­mun är To­mas Gra­nat.

– Vi job­bar hårt med lik­värd­he­ten, att al­la sko­lor och ele­ver ska ha sam­ma för­ut­sätt­ning­ar. Se­dan hand­lar det om att för­de­la re­sur­ser­na på rätt sätt, sä­ger han och fort­sät­ter.

– Vi har ett hårt ar­be­te fram­för oss ef­tersom vi har ett vi­kan­de re­sul­tat. Vä­ners­borg har ock­så ta­git emot många ny­an­län­da ele­ver i vå­ra sko­lor med oli­ka kun­skaps­ni­vå­er som spe­lar in. Vi har ock­så en från­va­ro­pro­ble­ma­tik som på­ver­kar be­hö­rig­het och me­rit­vär­den.

AV ELE­VER­NA I Troll­hät­tan var det 19,7 pro­cent som in­te var be­hö­ri­ga till gym­na­si­et.

Kro­nan sticker ut med he­la 70 pro­cent obe­hö­ri­ga ele­ver.

Bild: JESSICA GOW/TT

GYM­NA­SIE­BE­HÖ­RIG­HET. An­ta­let ele­ver som in­te har be­hö­rig­het till gym­na­si­et ökar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.