Hur starkt är Lööfs le­dar­skap?

CENTERPARTIET. Med opi­ni­ons­siff­ror kring 12 pro­cent och topp­no­te­ring­ar i de per­son­li­ga för­tro­en­de­mät­ning­ar­na är det in­te kons­tigt att bå­de Centerpartiet och An­nie Lööf har själv­för­tro­en­de.

Ttela - - Ledare & Debatt - JO­A­KIM BROMAN Li­be­ra­la ny­hets­by­rån

När hon öpp­na­de par­ti­ets stäm­ma in­för 1 300 del­ta­ga­re i Mal­mö på tors­da­gen var det un­der pa­rol­len “Nytt le­dar­skap för Sve­ri­ge”.

I det ut­tryc­ket ryms möj­li­gen mer än kri­tik mot den sit­tan­de röd­grö­na re­ge­ring­en. Mo­de­ra­ter­nas kris har pro­pel­le­rat fram par­ti­et i mät­ning­ar­na, och det är in­te en lång­sökt tolk­ning att C gär­na skul­le ta över rol­len som op­po­si­tions­le­da­re. Att An­nie Lööfs öpp­nings­tal in­te gick ner på de­talj­ni­vå utan fo­ku­se­ra­de på par­ti­ets sam­hälls­syn och -vi­sion är ett ex­em­pel på det. Där­med kun­de hon pra­ta om så­väl en­ga­ge­ra­de ent­re­pre­nö­rer som sjuk­vård utan att fo­kus ham­na­de på hur många mil­jar­der från bud­ge­ten som skul­le skic­kas hit el­ler dit.

ETT ANNAT EX­EM­PEL på par­ti­ets le­da­ram­bi­tio­ner är de fy­ra pro­gram som de­bat­te­ras på stäm­man, som täc­ker in bå­de gam­la pa­rad­frå­gor som mil­jö och jord­bruk och “he­ta” om­rå­den som po­lis och för­svar. Det störs­ta he­ter “Låt in­te Sve­ri­ge kly­vas” och är ett tvär­po­li­tiskt pro­gram med re­for­mer för skat­ter, ar­bets­mark­nad, fö­re­ta­gan­de, bo­stä­der, ut­bild­ning, och lands­bygds­frå­gor.

De sto­ra grep­pen i pro­gram­met – ex­em­pel­vis för­sla­get om en bred, block­ö­ver­skri­dan­de skat­te­re­form – finns till för att sät­ta bil­den av par­ti­et som in­fly­tel­se­rikt och an­svars­ta­gan­de. Men oav­sett vad syf­tet må va­ra är det här C är som bäst. Po­li­ti­ken är in­rik­tad på att få fler i ar­be­te, sär­skilt ut­ri­kes föd­da, och på att gö­ra trösk­lar­na läg­re i form av sänk­ta skat­ter, läg­re in­gångs­lö­ner och re­for­me­rad ar­bets­rätt. Där­med ryg­gar man in­te till­ba­ka in­för de re­for­mer som be­hövs, även om de är kon­tro­ver­si­el­la.

Även in­om mil­jö­po­li­ti­ken är C en god kraft. Ord som “eko­no­mis­ka styr­me­del” kan ver­ka lud­di­ga, men bakom dem döl­jer sig kraf­ti­ga me­ka­nis­mer som kan gö­ra stor skill­nad på mil­jö­om­rå­det. Det gör Centerpartiet mer likt Eu­ro­pas grö­na par­ti­er än Mil­jö­par­ti­et, som allt för of­ta hem­fal­ler åt för­bud el­ler in­ef­fek­ti­va, rik­ta­de åt­gär­der som ex­em­pel­vis flyg­skat­ten.

TYVÄRR ÖVERSKUGGAS DE fles­ta po­li­tis­ka för­slag på Cen­ter­stäm­man av den all­tid när­va­ran­de re­ge­rings­frå­gan. Al­li­an­sens splitt­ring un­der man­dat­pe­ri­o­den, bå­de i frå­gan om en ge­men­sam bud­get och se­nast om miss­tro­en­det mot för­svars­mi­nis­ter Pe­ter Hul­tqvist, gör po­li­tis­ka dis­kus­sio­ner mind­re in­tres­san­ta än tak­ti­ken. Det har ock­så An­nie Lööf in­sett. På press­kon­fe­ren­sen ef­ter sitt tal upp­re­pa­de hon där­för att hon vill att Al­li­an­sen hit­tar en ge­men­sam lin­je så snart som möj­ligt ef­ter att en ny Mo­de­rat­le­da­re har valts. Hon sa ock­så att de re­dan är eni­ga om myc­ket, men de se­nas­te vec­kor­na har blot­tat en in­fek­te­rad stäm­ning som in­te synts på många år.

Det lär på kort sikt in­te hel­ler bli bätt­re av Cen­ter­par­ti­ets språng mot tä­ten. Men om de trots allt lyc­kas bli eni­ga blir Al­li­an­sen ett starkt re­ge­rings­al­ter­na­tiv igen. Det vo­re verk­ligt le­dar­skap för Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.