Bud­get med fel sats­ning­ar

Ttela - - Ledare & Debatt - ULF KRISTERSSON eko­no­misk-po­li­tisk ta­les­per­son (M) CAMILLA WALTERSSON GRÖNVALL ut­bild­nings­po­li­tisk ta­les­per­son och riks­dags­le­da­mot från Lil­la Edet (M)

Bud­get­pro­po­si­tio­nen vi­sar att Ste­fan Löfvens re­ge­ring är oför­sik­tig med svensk eko­no­mi, sak­nar re­for­mer för jobb och in­teg­ra­tion samt slö­sar bort hög­kon­junk­tu­ren ge­nom sin oför­måga att pri­o­ri­te­ra. Just nu går det bra för svensk eko­no­mi. Men trots go­da ti­der har Sve­ri­ge fort­satt all­var­li­ga sam­hälls­pro­blem.

Integ­ra­tio­nen är vår tids ödes­frå­ga. I dag tar det till ex­em­pel nio år i Sve­ri­ge in­nan hälf­ten av de ny­an­län­da har nå­gon form av jobb. Bi­drags­be­ro­en­det är ut­brett. Sve­ri­ge har bland Eu­ro­pas längs­ta vän­te­ti­der i vår­den. Po­li­sen ut­re­der in­te all­var­li­ga brott, otrygg­he­ten ökar och vål­det bland kri­mi­nel­la blir allt gröv­re. Svensk skola fun­ge­rar in­te till­räck­ligt väl – 17 000 ele­ver nåd­de in­te gym­na­sie­be­hö­rig­het för­ra året.

FÖR ATT LÖSA pro­ble­men krävs ef­fek­ti­va struk­tu­rel­la re­for­mer. Des­sa sak­nas dock i re­ge­ring­ens bud­get. På tre punk­ter är det sär­skilt tyd­ligt att re­ge­ring­en in­te kan vän­da ut­veck­ling­en:

Re­ge­ring­en ga­sar när hög­kon­junk­tu­ren re­dan är ur­stark. Go­da ti­der va­rar in­te för evigt. Där­för är det av­gö­ran­de att i go­da ti­der rus­ta för när eko­no­min vän­der ner. Re­ge­ring­en ge­nom­för den störs­ta ut­gifts­ex­plo­sio­nen se­dan de mo­der­na bud­getreg­ler­na in­för­des. Över­skot­ten är hi­sto­riskt små jäm­fört med ti­di­ga­re hög­kon­junk­tu­rer. Det är en oför­sik­tig po­li­tik som lång­sik­tigt ris­ke­rar lan­dets ut­veck­ling.

Inga re­for­mer för jobb och in­teg­ra­tion. Un­der man­dat­pe­ri­o­den höjs skat­ten med 60 mil­jar­der kro­nor, varav 88 pro­cent slår mot jobb, till­växt och spa­ran­de. Sve­ri­ge har sam­ti­digt rört sig läng­re bort från re­ge­ring­ens eget ar­bets­lös­hets­mål, från plats 12 till plats 15 in­om EU. Den in­ef­fek­ti­va ar­bets­mark­nads­po­li­ti­ken vi­sar sig ock­så i att re­ge­ring­ens vik­ti­gas­te vallöf­te, trai­ne­e­job­ben, nu stop­pas ef­ter en kost­nad på 11 mil­jo­ner kro­nor per jobb. En myc­ket li­ten del av re­for­mut­rym­met läggs dess­utom på jobb och fö­re­ta­gan­de.

Ofo­ku­se­rad bud­get som slö­sar bort hög­kon­junk­tu­ren. Trots Sve­ri­ges många svå­ra pro­blem läg­ger fi­nans­mi­nis­ter Mag­da­le­na An­ders­son peng­ar på sär­in­tres­sen och in­ef­fek­tiv sym­bol­po­li­tik. Släkt­forsk­ning, el­cyklar och älgsa­fa­ri sub­ven­tio­ne­ras. Sto­ra ut­gift­sök­ning­ar går till höj­da bi­drag till dem som in­te ar­be­tar. Det­ta är pri­o­ri­te­ring­ar som är myc­ket okla­ra.

DET SVE­RI­GE BEHÖVER är i stäl­let en ny re­ge­ring som ge­nom­för re­jä­la re­for­mer för att lösa in­teg­ra­tions­pro­ble­men, som vär­nar ar­bets­lin­jen och ent­re­pre­nör­skap, som åter­upp­rät­tar lag och ord­ning i he­la lan­det och som säk­rar en trygg, ge­men­sam väl­färd och mer kun­skap i sko­lan. Ut­veck­ling­en går att vän­da om vi gör rätt.

Bild: CLAUDIO BRESCIANI/TT

OFO­KU­SE­RAD. Bud­ge­ten är ofo­ku­se­rad, skri­ver de­bat­tö­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.