Mo­bi­li­se­ra mot na­zism och ra­sism

Mo­bi­li­se­ra. Na­zis­men och ra­sis­men spri­der sig, det är dags att mo­bi­li­se­ra sig mot des­sa kraf­ter.

Ttela - - Insändare - INTEGRATIONSFORUM MOT RA­SISM I TROLL­HÄT­TAN GE­NOM ORDFÖRANDE JORGE PEREIRA ANTIDISKRIMINERINGSBYRÅN TROLL­HÄT­TAN ABF FYRBODAL BROTTSOFFERJOUREN TROLL­HÄT­TAN-LIL­LA EDET

I många län­der i Eu­ro­pa flyt­tar ra­sis­men och na­zis­men fram si­na po­si­tio­ner, i Frank­ri­ke, Eng­land, Tyskland, Hol­land, Dan­mark, Fin­land och så vi­da­re.

I Sve­ri­ge är ra­sis­tis­ka och na­zis­tis­ka kraf­ter på fram­marsch ge­nom att ut­ma­na den svens­ka de­mo­kra­tin. Na­zis­ter och ra­sis­ter de­mon­stre­rar utan till­stånd, oc­ku­pe­rar det of­fent­li­ga rum­met, de or­ga­ni­se­rar sig och re­kry­te­rar med­bor­ga­re för att kros­sa det de­mo­kra­tis­ka sam­häl­let.

Ti­den är in­ne för att or­ga­ni­se­ra sig mot des­sa kraf­ter!

Vi på Integrationsforum mot ra­sism ar­be­tar dag­li­gen med in­for­ma­tion, ut­bild­ning­ar, att ska­pa mö­tes­plat­ser och nät­verk för att be­käm­pa ra­sism, na­zism och dis­kri­mi­ne­ring på al­la pla­ner.

VI ÄR UTE på ar­bets­plat­ser, sko­lor, ga­tor och på torg men vi mås­te bli fle­ra som för­sva­rar prin­ci­pen om al­la män­ni­skors li­ka vär­de.

Vi upp­ma­nar al­la de­mo­kra­tis­ka kraf­ter att an­slu­ta sig lo­kalt, re­gi­o­nalt och na­tio­nellt för att till­sam­mans ska­pa en stor an­ti­ra­sis­tisk rö­rel­se mot ode­mo­kra­tis­ka kraf­ter.

Gå med i den an­ti­ra­sis­tis­ka rö­rel­sen! Stop­pa ra­sis­men och na­zis­men nu.

Bild: BJÖRN LARSSON ROSVALL/TT

STOP­PAS. Na­zis­men och ra­sis­men mås­te stop­pas, skri­ver in­sän­dar­skri­ben­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.