Var­för tar det tid tror du?

Ttela - - Insändare - ANN SAHLIN

Svar till Lars Olsson (TTELA 25 sep­tem­ber)

Jag tyc­ker du ska ta kon­takt med an­sva­rig på Trestads am­bu­lan­sen och SOS och fak­tiskt se hur verk­lig­he­ten ser ut.

Jag för­står att det är jät­tetrå­kigt och fru­stre­ran­de att det tar tid. Men var­för tar det tid tror du? Har du ta­git re­da på det? Hur många det fak­tiskt är som ring­er SOS och vill ha en am­bu­lans till närms­ta sjuk­hus som fak­tiskt själ­va kun­nat kö­ra el­ler vän­ta tills da­gen ef­ter.

Då ha­de nog den­na in­sän­da­re ald­rig skri­vits om du fak­tiskt ta­git re­da på in­for­ma­tion istäl­let för att ”kas­ta skit” på am­bu­lan­sen och dess per­so­nal.

Am­bu­lans per­so­na­len är vå­ra hjäl­tar och job­bar och sli­ter dyg­net runt för att ta hand om al­la som är akut sju­ka (och de and­ra jag nämn­de).

Det är lätt att skri­va att du ”sett hur de ar­be­tar” och ha­de du fak­tiskt gjort de så ha­de du hyl­lat vår am­bu­lans­per­so­nal in­te skri­vit som du gör.

Du är sä­kert väl­kom­men att föl­ja med ett dygn i verk­sam­he­ten så får du ”se hur de ar­be­tar”

Bild: JOHAN NILSSON/TT

SLI­TER. Am­bu­lans­per­so­na­len sli­ter och ar­be­tar dyg­net runt för att hjäl­pa till, skri­ver in­sän­dar­skri­ben­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.