Kyr­kan göm­mer in­te flyk­ting­ar

Ttela - - Insändare -

Svar till Ob­ser­ver (TTELA 26 sep­tem­ber)

Ob­ser­ver be­kla­gar att Svens­ka kyr­kan göm­mer flyk­ting­ar. Den hän­del­se som Ob­ser­ver då syf­tar på hand­lar om ut­vis­nings­ho­ta­de fa­mil­jer som ge­nom Svens­ka Kyr­kan fick möj­lig­het till av­kopp­ling och en lugn helg med bar­nen på en lä­ger­gård. Syf­tet var in­te att göm­ma nå­gon.

Un­der­teck­nad är stolt med­lem av Svens­ka kyr­kan. Jag de­lar kyr­kans be­kän­nel­se och vill dess­utom gär­na va­ra med och be­va­ra vå­ra me­del­ti­da kyr­kor. Men vik­ti­gast är dock att till­sam­mans med and­ra va­ra en del av god­he­ten, om­tan­ken, barm­här­tig­he­ten och so­li­da­ri­te­ten med de hår­dast drab­ba­de.

Till des­sa hör flyk­ting­ar­na.

Kyr­kan göm­mer in­te sys­te­ma­tiskt flyk­ting­ar. Men en­skil­da krist­na väl­jer ibland att gö­ra det. De har min sto­ra re­spekt och be­und­ran.

Gun i Var­gön

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.