All­tid lätt att kri­ti­se­ra

Ttela - - Insändare - Bernt

Des­sa för­tro­en­de­val­da på al­li­ans­si­dan, det kvit­tar vad re­ge­ring­en gör så får den kri­tik. An­ting­en sat­sas för li­te el­ler för myc­ket el­ler på fel sa­ker. Om det är så be­dröv­ligt då­ligt, var­för har ni in­te av­satt re­ge­ring­en för länge se­dan, så att ni har kun­nat rät­ta till al­la fel?

Det är all­tid lätt att sit­ta i op­po­si­tion och kri­ti­se­ra samt slip­pa ta an­svar. För­står ni in­te att po­li­ti­ker­förak­tet ökar tack va­re det­ta käb­bel? För­slag: Lås in er som Va­ti­ka­nen gör när en ny på­ve skall ut­ses.

Kom­mer ni ut över­hu­vud­ta­get un­der man­dat­pe­ri­o­den? Ha­de Al­li­an­sen haft ma­jo­ri­tet ha­de na­tur­ligt­vis de röd­grö­na kri­ti­se­rat Al­li­an­sens in­kom­pe­tens.

Kla­ga in­te: av­sätt och ta ert an­svar

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.