En till sjuk­hus ef­ter am­mo­ni­akläc­ka

Ttela - - Nyheter -

VÄ­NERS­BORG: En per­son fick upp­sö­ka sjuk­hus ef­ter att en led­ning i ishal­len i Vä­ners­borg bör­ja­de läc­ka am­mo­ni­ak un­der går­da­gen.

Rädd­nings­tjäns­ten lar­ma­des till ishal­len strax in­nan kloc­kan 13 på fre­da­gen.

– I sam­band med ett ar­be­te in­ne i lo­ka­len har ett rör gått sön­der och bör­jat läc­ka am­mo­ni­ak, sä­ger Johan Bäck­ström vid rädd­nings­tjäns­ten.

En per­son som ar­be­ta­de i lo­ka­len ska ha fått am­mo­ni­ak i an­sik­tet och fick upp­sö­ka sjuk­hus. I nu­lä­get är ska­de­lä­get oklart.

– Am­mo­ni­a­ken var blan­dad med vat­ten och in­te hög­kon­cen­tre­rad men den kan va­ra far­lig att an­das in el­ler få på sig, sä­ger Johan Bäck­ström.

Am­mo­ni­ak an­vänds för kyl­ning i ishal­len och i lo­ka­len på­gick ett för­ar­be­te till byg­get av den nya läk­ta­ren när olyc­kan in­träf­fa­de. Rö­ret sprang läck när ett gräv­ar­be­te ut­för­des och ett hål runt led­ning­en, un­ge­fär en gång­er en me­ter stort, fyll­des med am­mo­ni­ak­blan­dat vat­ten.

Un­der ef­ter­mid­da­gen spär­ra­des plat­sen av me­dan ar­be­tet med att åt­gär­da läc­kan på­gick. Progno­sen är att läc­kan ska va­ra la­gad un­der fre­dags­kväl­len och att ishal­len ska kun­na va­ra i bruk som van­ligt un­der lör­dag. I ett press­med­de­lan­de be­kla­gar kom­mu­nen hän­del­sen. – Vå­ra tan­kar går till den ska­da­de och den­nes fa­milj och vi hop­pas att han blir snabbt åter­ställd, sä­ger Sop­hia Vik­ström, chef för bygg­nads- och sam­hälls­bygg­nads­för­valt­ning­en.

Bild: NIKLAS JOHANSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.