Fak­ta: ”Det som ald­rig fick ske”

Ttela - - Nyheter -

* Den 22 ok­to­ber 2015 går en maske­rad man med svart rock, hjälm och svärd in på sko­lan Kro­nan i Troll­hät­tan. Han mör­dar tre per­so­ner och ska­dar yt­ter­li­ga­re en per­son all­var­ligt, in­nan han skjuts till döds av po­lis. Sve­ri­ges värs­ta skoldåd ge­nom ti­der­na är där­med ett fak­tum. I re­por­ta­ge­bo­ken ”Det som ald­rig fick ske” som ges ut på Norsted­ts för­lag skild­rar Åsa Er­lands­son ”hur kom­plex gå­tan An­ton Lun­din Pet­ters­son är”. Via in­ter­vju­er med 100-ta­let per­so­ner, re­se­arch och forsk­nings­ma­te­ri­al åter­ger hon vad som hän­de den där da­gen och sö­ker sva­ret på vem skolmördaren egent­li­gen var – bakom masken. I boken skild­ras ock­så ett Sve­ri­ge som ge­nom­gick en flyk­ting­kris med re­kord­många asyl­sö­kan­de. Ett po­la­ri­se­rat sam­hälls­kli­mat där hjäl­pin­sat­ser ar­ran­ge­ra­des sam­ti­digt som flyk­ting­för­lägg­ning­ar sat­tes i brand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.