Blot­ta­re skyll­de på korv

Ttela - - Nyheter -

TROLL­HÄT­TAN: Troll­hät­te­bon som åta­lats för att ha blot­tat sig för en ung kvin­na häv­da­de att det var en korv som kvin­nan sett. Men Gö­te­borgs tings­rätt tror mer på kvin­nans vitt­nes­mål än man­nens för­kla­ring. Man­nen har dömts till bö­ter och ska­de­stånd för sex­u­ellt ofre­dan­de.

”Det får hål­las för ute­slu­tet att hon skul­le ha miss­ta­git en korv för en pe­nis”, he­ter det tings­rät­tens mo­ti­ve­ring. Det var i som­ras som en kvin­na i 20-års­ål­dern stop­pa­des av en dub­belt så gam­mal man i en par­ke­rad bil i cen­tra­la Gö­te­borg. Han frå­ga­de ef­ter vägen och blot­ta­de sam­ti­digt sitt kön.

Kvin­nan val­de att po­li­san­mä­la hän­del­sen, och nu får hon 6 000 kro­nor i ska­de­stånd. Dess­utom döms man­nen till när­ma­re 30 000 kro­nor i bö­ter. Han har möj­lig­het att över­kla­ga fram till 11 ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.