Stort be­hov av lä­rar­hjälp för ny­an­län­da

Ut­bild­nings­nämn­den sö­ker me­del från in­teg­ra­tions­peng­ar­na för att hjäl­pa ny­an­län­da ele­ver.

Ttela - - Nyheter - PASI HAKOPURO 0520-42 26 84 pasi.hakopuro@ttela.se

I Lil­la Edet finns cir­ka 90 ele­ver av ut­ländsk här­komst, upp till års­kurs tre, som har stort hjälp­be­hov för att kla­ra kun­skaps­kra­ven i lä­ro­pla­nen.

Nu vill ut­bild­nings­nämn­den ge des­sa barn ex­tra stöd ge­nom att an­stäl­la en lärare som kan ar­be­ta i kom­mu­nens al­la sko­lor i äm­net svens­ka som and­ra­språk.

Des­sa barn ska ock­så få en lär­plat­ta för att ef­fek­ti­va­re kun­na ar­be­ta med den språk­li­ga ut­veck­ling­en, vil­ken i för­läng­ning­en ock­så un­der­lät­tar integ­ra­tio­nen.

– BAR­NEN FÅR si­na ipads nor­malt i års­kurs fy­ra. Det här hand­lar om barn upp till års­kurs tre som kan få job­ba med lär­plat­tor. Lä­ra­ren kan åka mel­lan sko­lor­na i kom­mu­nen och stöt­ta den be­fint­li­ga per­so­na­len el­ler un­der­vi­sa ele­ver­na in­di­vi­du­ellt, sä­ger Ca­rin Thorén Hans­son (S) ordförande i ut­bild­nings­nämn­den.

Peng­ar­na till lärar­tjäns­ten och 90 läsplat­tor, cir­ka 800 000 kro­nor per år, ska sö­kas från kom­mu­nens in­teg­ra­tions­me­del, stat­li­ga peng­ar som lagts un­dan i en sär­skild fond. Om an­sö­kan be­vil­jas kan det bör­ja gäl­la un­der 2018.

– BEHOVET ÄR stort och peng­ar­na kan gö­ra stor skill­nad för ele­ver­na. Men det är fler in­om kom­mu­nen som vill ha de här peng­ar­na, vi får se vad kom­mun­sty­rel­sen och full­mäk­ti­ge kan be­slu­ta, sä­ger Ca­rin Thorén Hans­son.

Bild: STE­FAN BENNHAGE

BE­HOV. Bild­nings­för­valt­ning­en i Lil­la Edet ska sö­ka 800 000 kro­nor ur kom­mu­nens in­teg­ra­tions­me­del för att hjäl­pa ny­an­län­da skol­barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.