Fri­tids­går­den blir kvar ett år till

Fri­tids­går­den i Lil­la Edet kan fort­sät­ta med verk­sam­he­ten även un­der 2018.

Ttela - - Nyheter - PASI HAKOPURO 0520-42 26 84 pasi.hakopuro@ttela.se

Det hand­lar om lo­ka­len som lig­ger i en av Fux­er­na­sko­lans bygg­na­der och där IK Ber­gaström ide­ellt dri­ver fri­tids­gård för ung­do­mar mel­lan 12-20 år. För­e­ning­en har nytt­jan­de­rätts­av­tal med kom­mu­nen som för­längs ett år i ta­get.

Kost­nads­an­sva­ret för lo­ka­len Fri­tids­bor­gen lig­ger un­der kom­mun­sty­rel­sen där det slut­li­ga be­slu­tet tas.

Nu har kul­tur- och fri­tids­nämn­den gett klar­tec­ken till yt­ter­li­ga­re ett års an­vänd­ning av lo­ka­ler­na.

För­sla­get som låg in­för mö­tet var dock tre år.

– Tjäns­te­manna­för­sla­get var tre år, men be­slu­tet blev ett år med möj­lig­het till för­läng­ning. Det känns li­te är­li­ga­re att för­länga ett år i ta­get, man vet ald­rig om sko­lan kan be­hö­va lo­ka­ler­na nå­gon gång in­om den fö­re­slag­na treårs­pe­ri­o­den, sä­ger Kjell Johansson, ordförande i nämn­den.

Den nya pe­ri­o­den gäl­ler från den 1 ja­nu­a­ri 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.