Troll­hät­tan i pro­test mot na­zis­men

Ttela - - Nyheter -

TROLL­HÄT­TAN: Idag his­sas Fn-flag­gan ut­an­för Troll­hät­tans stads­hus för att ma­ni­fe­ste­ra mot Nor­dis­ka mot­stånds­rö­rel­sen de­mon­stra­tion i Gö­te­borg på lör­dag. Där­med föl­jer kom­mu­nen en upp­ma­ning från svens­ka Fn-för­bun­det och ex­em­pel i kom­mu­ner som Gö­te­borgs stad.

– Det­ta är vårt sätt att vi­sa vad vi står för. Fn-flag­gan re­pre­sen­te­rar grund­läg­gan­de mänsk­li­ga rät­tig­he­ter, obe­ro­en­de av ras och till­hö­rig­het – tvärte­mot vad NMR står för, sä­ger kom­mun­sty­rel­sens ordförande Paul Åkerlund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.