Fäl­ten­he­ten i Troll­hät­tan pri­sas

Ttela - - Nyheter -

Det är Fäl­ten­he­ten i Troll­hät­tan som ska få pris av fack­för­e­ning­en Vi­sions västra av­del­ning den 25 ok­to­ber och ing­et annat.

Fäl­ten­he­tens sju med­ar­be­ta­re job­bar upp­sö­kan­de och fö­re­byg­gan­de med ung­do­mar i ål­dern 13-20 år i he­la Troll­hät­tan, och är en del av den fri­vil­li­ga de­len av so­ci­al­tjäns­ten.

Fäl­ten­he­ten får pri­set ut­i­från mo­ti­ve­ring­en: ”Har ge­men­samt, med­ve­tet och ak­tivt ar­be­tat för att ska­pa en öp­pen at­mo­sfär där al­la ska rym­mas in­om ra­men för vad som är nor­malt. Tar ock­så fas­ta på att Fäl­ten­he­ten ar­be­tar fö­re­byg­gan­de med att dis­ku­te­ra syn­lig­gö­ra och ifrå­ga­sät­ta för­do­mar på sko­lor­na.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.