”Kram­kro­ko­di­len le­ver sitt eget liv”

Ttela - - Nyheter - MARIA HALL 0520-42 26 00 maria.hall@ttela.se

Den tred­je boken om kram­kro­ko­di­len kom ut för ba­ra någ­ra vec­kor sen, men re­dan nu finns pro­jekt pla­ne­ra­de om böc­ker­na. – Det känns bra att ha gjort en tri­lo­gi, sä­ger för­fat­ta­ren Lars Ber­ger.

Den förs­ta boken kom ut re­dan 1994, och den and­ra 2005. Den sista de­len i tri­lo­gin, med nam­net ”Kram­kro­ko­di­len räd­dar da­gen”, är nu en av böc­ker­na som pre­sen­te­ras på bok­mäs­san.

– Tri­lo­gin har ju ett bud­skap som för oss är vik­tigt, att al­la är oli­ka men ac­cep­te­ra­de, sä­ger Annika Wiklund som il­lu­stre­rat böc­ker­na.

Till­sam­mans har vä­ners­bor­gar­na ska­pat fle­ra oli­ka böc­ker, men det är kram­kro­ko­di­len som bli­vit mest po­pu­lär.

– DET FINNS fle­ra pro­jekt som spin­ner vi­da­re på böc­ker­na nu, bland annat finns en tan­ke om ett in­teg­ra­tions­pro­jekt med kro­ko­di­len, be­rät­tar Lars Ber­ger.

Det finns även in­tres­sen­ter i bå­de Al­ba­ni­en och Ma­ke­do­ni­en som vill att boken över­sätts, och sprids där.

– Ju fler språk, desto bätt­re, kon­sta­te­rar Lars Ber­ger.

Men om det blir fler böc­ker om kram­kro­ko­di­lens även­tyr tror in­te för­fat­ta­ren, men det är in­te otänk­bart.

– Kram­kro­ko­di­len le­ver sitt eget liv, han väg­rar ge sig, så kans­ke sitter vi här om fem år med en till tri­lo­gi, skrat­tar Lars Ber­ger.

EN SAK SOM för du­on är sä­ker är att de ska fort­sät­ta gö­ra böc­ker till­sam­mans, oav­sett om de hand­lar om kram­kro­ko­di­len el­ler and­ra fi­gu­rer.

På se­na­re år me­nar de att ”det bli­vit mer fart i seg­len”, och att de trots hel­tids­jobb ut­ö­ver ska­pan­det är mer pro­duk­ti­va.

– Man vet att man in­te har så myc­ket tid, så man an­vän­der den man har, sä­ger Annika Wiklund.

För hen­ne har kons­ten all­tid fun­nits vid si­dan av, och al­la till­fäl­len som fun­nits har hon ta­git till­va­ra på för att ge­nom­fö­ra si­na pro­jekt.

Il­lust­ra­tio­ner­na ska en­ligt bå­de hen­ne och Lars Ber­ger kom­plet­te­ra tex­ten, och in­ne­hål­la en röd tråd.

– Jag för­sö­ker of­ta ha en fi­gur med i he­la boken ock­så, som man kan föl­ja, sä­ger Annika Wiklund och vi­sar upp en spin­del i den and­ra boken om kram­kro­ko­di­len, ”Kram­kro­ko­di­len på zoo”.

– Det blir ro­ligt för bar­nen ock­så, när de kan le­ta på var­je si­da ef­ter spin­deln, som de vet är nå­gon­stans där, sä­ger hon.

Re­ak­tio­ner­na från de barn som läst böc­ker­na sä­ger de ba­ra va­rit po­si­ti­va, och att fi­gu­ren le­ver vi­da­re ge­nom oli­ka pro­jekt ser de ock­så ba­ra som po­si­tivt.

– Tri­lo­gin är ju främst för 3-6-åring­ar, barn i för­sko­le­ål­dern, men många äld­re lä­ser ock­så. En stor driv­kraft för de äld­re är ju att kun­na lä­sa böc­ker­na själ­va, och det känns jät­te­ro­ligt att det är vår bok de lä­ser då, sä­ger Lars Ber­ger.

”Tri­lo­gin har ju ett bud­skap som för oss är vik­tigt”

ANNIKA WIKLUND

Bild: MARIA HALL

INSPIRATION. In­spi­ra­tio­nen till böc­ker­na me­nar ska­par­na finns över­allt, runt om­kring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.