Myn­dig­he­ter i be­red­skap för mar­schen

Ttela - - Nyheter - FILIP KRUSE 031-62 40 00 filip.kruse@gp.se

Un­der da­gens na­zist­marsch i Gö­te­borg­kom­mer Gö­te­borgs stad, po­li­sen och fle­ra and­ra myn­dig­he­ter att ska­pa en spe­ci­ell kom­mu­ni­ka­tions­led­nings­stab. För­hopp­ning­en är att bätt­re kun­na sam­ver­ka.

I mor­gon kom­mer po­li­sen, kom­mu­nen, re­gi­o­nen, sjuk­vår­den, läns­sty­rel­sen, Väst­tra­fik, rädd­nings­tjäns­ten och am­bu­lans­sjuk­vår­den att sät­ta fö­re­trä­da­re i en spe­ci­ell stab för att snabbt kun­na spri­da in­for­ma­tion.

Grep­pet är lå­nat från hur myn­dig­he­ter­na bru­kar age­ra un­der sto­ra eve­ne­mang, som till ex­em­pel EM i ridsport och Gö­te­borgsvar­vet, men har ald­rig ti­di­ga­re prö­vats i den här ty­pen av si­tu­a­tio­ner, en­ligt Ken­neth Lex­ell, pla­ne­rings­le­da­re på av­del­ning­en för sam­hälls­skydd och be­red­skap i Gö­te­borgs kom­mun.

– Det är ett sätt att bli ef­fek­ti­va­re och få ut in­for­ma­tion snab­ba­re till be­rör­da par­ter så att de kan age­ra snab­ba­re. Jag vill po­äng­te­ra att det­ta är in­te en kris­sam­ord­ning, ba­ra van­lig he­der­lig sam­ver­kan, sä­ger han.

GÖ­TE­BORGS STAD be­man­nar ex­tra in­om de oli­ka för­valt­ning­ar­na. Bland annat ar­be­tar tre per­so­ner på sam­hälls­skydd och be­red­skap un­der lör­da­gen. Dess­utom hål­ler kom­mu­nens kon­takt­cen­ter öp­pet från kloc­kan 11 till 18.

– Vi vet in­te vad som kom­mer hän­da, det vet ing­en, men vi vill va­ra be­red­da på att kun­na han­te­ra en even­tu­ell hän­del­se. Vårt an­svar är att han­te­ra oli­ka kon­se­kven­ser, sä­ger Ken­neth Lex­ell.

På lör­dag kom­mer kom­mu­nen att flag­ga med Fn-flag­gan på Gustav Adolfs torg. Det har kom­mun­full­mäk­ti­ges pre­si­di­um be­slu­tat på grund av att ”si­tu­a­tio­nen be­döms va­ra så ex­tra­or­di­när”.

– Fn-flag­gan och Fn-stad­gan re­pre­sen­te­rar mänsk­li­ga rät­tig­he­ter och grund­läg­gan­de fri­he­ter för al­la obe­ro­en­de av bak­grund, kön, språk el­ler re­li­gi­on. Den står för allt NMR in­te står för, sä­ger Le­na Malm (S), ordförande i kom­mun­full­mäk­ti­ges pre­si­di­um, i ett press­med­de­lan­de.

Fn-flag­gan kom­mer att his­sas på Gustav Adolfs torg på grund av att ”si­tu­a­tio­nen be­döms va­ra så ex­tra­or­di­när”

SDN Askim-frölun­da-högs­bo väl­jer istäl­let att his­sa regn­bågs­flag­gan på för­valt­ning­ens stäng­er för att mar­ke­ra al­la män­ni­skors li­ka vär­de.

ÄVEN SAHLGRENSKA uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set har höjd be­red­skap. I ett med­de­lan­de som skic­kats ut till an­ställ­da fram­går det att sjuk­hu­set för­be­rett sig på att ta emot ska­da­de ge­nom att gå upp i stab­slä­ge.

– Akut­mot­tag­ning­ar­na har an­ting­en gjort re­surs­för­stärk­ning el­ler har med­ar­be­ta­re i be­red­skap som kan kom­ma in och ar­be­ta om det skul­le be­hö­vas. Trans­fu­sions­me­di­cin har som en ex­tra åt­gärd fyllt på si­na la­ger. Om det blir många ska­da­de kom­mer des­sa att för­de­las mel­lan akut­mot­tag­ning­ar­na, en­ligt en sär­skild för­del­nings­plan, har Cat­ha­ri­na Jacob­son, stra­teg för Sahlgrenska uni­ver­si­tets­sjuk­hus kris­be­red­skap, sagt un­der vec­kan i ett ut­ta­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.