Slå ihjäl en per­son

Ttela - - Nyheter - PER SYDVIK 031-62 42 38 per.sydvik@gp.se

– En­da gång­en du ha­de kon­takt med om­värl­den var när du var ute och mis­sio­ne­ra­de. De som var emot oss såg vi som fi­en­der.

Han minns hur han fick en när­mast be­ru­san­de käns­la av be­mö­tan­det från van­ligt folk:

– Käns­lan av att folk var räd­da för en … man blev rak i ryg­gen av den.

Un­der de sista åren fram till av­hop­pet 2006 var Pe­ter Sun­din med i den se­na­re upp­lös­ta or­ga­ni­sa­tio­nen Na­tio­nal­so­ci­a­lis­tisk front.

HAN BLEV DÖMD en gång för miss­han­del kopp­lad till ak­ti­vi­tet för ”rö­rel­sen”. Men han var många gång­er in­blan­dad i våld­sam­he­ter.

– Jag har haft tur som in­te åkt dit för sa­ker och ting. Jag skul­le verk­li­gen ha dömts för fler sa­ker, sä­ger han nu.

Som 21-åring bör­ja­de han tän­ka på hur nä­ra det va­rit att han sla­git ihjäl en per­son och han sä­ger att han fick en bit­ter ef­ter­smak på allt.

– Att jag ut­ö­va­de våld, och ut­sat­tes för våld. Jag be­höv­de ald­rig tän­ka för al­la frå­gor var re­dan be­sva­ra­de. Till slut kän­de jag att jag ski­ter i det här.

Han skic­ka­de ett mejl till den re­gi­o­na­le le­da­ren att han in­te läng­re vil­le va­ra med.

– DET KOM ING­EN spe­ci­ell re­ak­tion på det, det var me­ra ”då vet vi”. Det var in­te mer med det utan de re­so­ne­ra­de som att om en läm­nar så fyl­ler vi plat­sen med nå­gon an­nan.

Att lämna or­ga­ni­sa­tio­nen var allt­så lätt. Men det svå­ra åter­stod.

– Jag ha­de med mig åsik­ter­na ut där­i­från. Det värs­ta ar­be­tet var att bli av med dem.

PE­TER SUN­DIN FICK ti­digt kon­takt med Karl­stad­po­li­sen Gre­ger Wahl­gren som var verk­sam­hets­chef på för­e­ning­en där han själv nu job­bar.

– Jag ha­de väl­digt myc­ket hjälp av ho­nom. Jag ha­de ing­en rik­tig aning om vem jag var och jag var är­rad gans­ka långt in i sjä­len, så jag har be­hövt en hel del psy­ko­log­sam­tal.

Det dröj­de fy­ra-fem år in­nan Pe­ter Sun­din blev av med de ”sista res­ter­na” av de gam­la, ha­tis­ka och ra­sis­tis­ka, åsik­ter­na.

– Det är ing­et som byggs upp över en natt, och de är ing­et man blir av med över en natt, kon­sta­te­rar han.

Folk som läm­nar gäng­kri­mi­na­li­tet har be­rät­tat om hur fruk­tans­värt en­sam­ma de va­rit in­nan de lyc­kats byg­ga upp en ny be­kant­skaps­krets.

Pe­ter Sun­din kän­ner igen det och är fort­fa­ran­de för­vå­nad att han lyc­ka­des.

– I dag har jag vän­ner som jag ald­rig skul­le ha ta­lat med för­ut.

HAN ÄR EN fli­tigt an­li­tad fö­re­lä­sa­re på bland annat sko­lor. Han kan fort­fa­ran­de mö­ta miss­tro: ef­ter ett fö­re­drag ny­li­gen fick han hö­ra: ”en gång na­zist, all­tid na­zist”.

– Det blir fär­re och fär­re som sä­ger så. Jag kan in­te gö­ra så myc­ket mer än att va­ra där, be­rät­ta och vi­sa vad jag gör i dag. Hur har det gått för släk­ting­en?

– Vi har ing­en kon­takt. För ho­nom över­gick skinnskal­le­kul­tu­ren i an­nan de­struk­ti­vi­tet. Många som var med i bör­jan av 90-ta­let anam­ma­de fyl­lan sna­ra­re än ide­o­lo­gin.

ob­bar han på Brotts­för­byg­gan­de cent­rum i Värm­land.

Bil­der: FREDRIK KARLSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.