Vik­tigt att se det som finns bakom

Ttela - - Nyheter - PER SYDVIK 031-62 42 38 per.sydvik@gp.se

De två mest eta­ble­ra­de or­ga­ni­sa­tio­ner­na för folk som vill lämna den vålds­be­näg­na hö­gerex­tre­mis­men hål­ler en låg pro­fil, av oro att kopp­las ihop med ”fi­ent­li­ga me­di­er”.

– Om man pra­tar för myc­ket mis­sar man för­tro­en­det, sä­ger Geir Stak­set.

Han är vd för det re­la­tivt ny­star­ta­de fö­re­ta­get En an­nan si­da av Sve­ri­ge (Ea­sas) som är mest känt för att ar­be­ta med gäng­kri­mi­nel­la. Men se­dan någ­ra år er­bju­der Ea­sas ock­så stöd för per­so­ner som vill lämna ex­em­pel­vis na­zis­tis­ka grup­per.

– Det en­da vi krä­ver är att de har en vil­ja att för­änd­ra sig, att de vill kom­ma ur ett liv som de av en el­ler an­nan an­led­ning har pro­blem med, sä­ger Geir Stak­set.

in­di­vi­du­a­li­se­rat

GRUNDEN ÄR ETT be­mö­tan­de.

– Om du ser ex­em­pel­vis NMR som en ho­mo­gen grupp, har du miss­lyc­kats från bör­jan. De fles­ta med­lem­mar­na har si­na an­led­ning­ar till att de är kvar, och att de vill lämna. Vi kan hjäl­pa dem som vill änd­ra det som är då­ligt i de­ras liv. Och ge­nom det för­hopp­nings­vis få dem att lämna de de­struk­ti­va mil­jö­er­na.

Stak­sets ut­gångs­punkt är att bakom var­je mc-väst el­ler Nmr-flag­ga finns en män­ni­ska.

– In­te minst i me­dia be­skrivs de of­ta som mons­ter. Men du kan in­te hjäl­pa ett mons­ter, du kan hjäl­pa en män­ni­ska.

Ea­sas förs­ta steg är att ”scre­e­na” den hjälpsö­kan­de.

– Vi gör en lång in­ter­vju och tar re­da på vad som sät­ter käp­par i hju­let för per­so­nen att le­va ett häl­so­samt liv. Pa­ral­lellt med det gör vi en ut­fö­ran­de­plan och gui­dar kli­en­ten till att job­ba med sig själv och si­na pro­blem.

BEHANDLINGEN LIKNAR DEN som Ea­sas an­vän­der för gäng­kri­mi­nel­la. Men ide­o­lo­giskt mo­ti­ve­ra­de per­so­ner är svå­ra­re att nå fram till.

– Det finns ing­en bank­rå­na­re som på all­var tän­ker ”det här är the way of li­fe”. Det är lättare att slå hål på hans bubb­la än på en Isan­häng­a­res el­ler en na­zists. Med dem tar det läng­re tid att hit­ta pro­blem­ställ­ning­ar­na.

På Frys­hu­set i Stock­holm har pro­jek­tet Ex­it i snart 20 år ar­be­tat för att hjäl­pa folk som vill kom­ma ur vit makt-mil­jön. Verk­sam­hets­le­da­ren Robert Örell sä­ger att Ex­it un­der den ti­den haft kon­takt med över 800 per­so­ner. Hur många som fak­tiskt lämnat mil­jön är oklart.

– VI ÄR EN fri­vil­lig­or­ga­ni­sa­tion och har inga re­gis­ter där vi föl­jer per­so­ner­na över tid, sä­ger Örell. Vi job­bar med dem som är mo­ti­ve­ra­de till en för­änd­ring och un­der hög sek­re­tess..

För tio år se­dan minska­des de stat­li­ga an­sla­gen till Ex­it och se­dan dess har för­e­ning­en haft kon­takt

”I de här mil­jö­er­na upp­fat­tas of­ta allt som skrivs i van­li­ga me­dia som fa­ke news. Där­för är det bäs­ta för oss att ba­ra fin­nas till, och räk­na med att de som vill ha hjälp hit­tar oss.”

ROBERT ÖRELL Verk­sam­hets­le­da­re, Ex­it

med om­kring 20 per­so­ner per år.

– Vi träf­far dem som vill träf­fa oss men nu­me­ra ar­be­tar vi mer med att stöt­ta per­so­ner och myn­dig­he­ter runt den hjälp­be­hö­van­de, sna­ra­re än att han går ige­nom ex­em­pel­vis en lång sam­tals­se­rie hos oss, sä­ger Robert Örell.

HAN HAR SJÄLV en bak­grund i vit makt-mil­jön. Att be­rät­ta om den er­fa­ren­he­ten i fö­re­drag kan va­ra ett sätt att nå per­so­ner som vill lämna. Ett annat sätt är att in­te kom­mu­ni­ce­ra alls, an­ser Örell.

– I de här mil­jö­er­na upp­fat­tas of­ta allt som skrivs i van­li­ga me­dia som fa­ke news. Där­för är det bäs­ta för oss att ba­ra fin­nas till, och räk­na med att de som vill ha hjälp hit­tar oss, sä­ger Robert Örell.

Bild: PRIVAT och NICKLAS THEGSTRÖM

STÖTTAR. Geir Stak­set, vd En an­nan si­da av Sve­ri­ge (Ea­sas) och Robert Örell hos Ex­it på Frys­hu­set i Stock­holm job­bar för att stöt­ta avhoppare.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.