Mel­le­rud bör­jar for­ma sin fram­tid

Ttela - - Nyheter - SVEN-GUN­NAR SVENSSON 0521-57 59 07 sven-gun­nar.svensson@ttela.se

In­vå­nar­na i Mel­le­ruds kom­mun har möj­lig­het att va­ra med och på­ver­ka hur kom­mu­nen ska se ut 2030. Ar­be­tet med att ta fram en ny över­sikts­plan har in­letts och i med­bor­gar­di­a­lo­gen kom­mer folk att få pro­va nå­got helt nytt. – Vi har en myc­ket spän­nan­de pe­ri­od fram­för oss, sä­ger kom­mu­nens kart- och Gis-in­gen­jör, Jo­nas Sö­derqvist.

Fram till den 21 ok­to­ber har Mel­le­ruds­bor­na fle­ra möj­lig­he­ter att träf­fa po­li­ti­ker och fram­fö­ra si­na tan­kar och idéer om vil­ka frå­gor som är vik­ti­ga och hur kom­mu­nen ska bli en bätt­re plats att bo och ar­be­ta i. Det sker på fle­ra plat­ser runt om i kom­mu­nen.

MED­BOR­GAR­DI­A­LO­GEN ÄR ÖP­PEN un­der he­la ok­to­ber och för­u­tom de tra­di­tio­nel­la sät­ten med mö­tes­plat­ser och för­slags­lå­da in­förs ett helt nytt sätt att lämna syn­punk­ter, be­rät­tar Jo­nas Sö­derqvist, som job­bar med fram­ta­gan­det av över­sikts­pla­nen till­sam­mans med pro­jekt­le­da­ren Gabri­el­la Hem­me.

– Vi kom­mer att an­vän­da oss av ett di­gi­talt verk­tyg där in­vå­nar­na kan gå in på kom­mu­nens hem­si­da och mar­ke­ra på en kar­ta vil­ka för­änd­ring­ar man vill se.

På kar­tan görs en mar­ke­ring och där­ef­ter anges vad syn­punk­ter­na hand­lar om och om sak­om­rå­det gäl­ler till ex­em­pel bo­en­de, na­tur el­ler in­fra­struk­tur. Där­ef­ter går det att lämna syn­punk­ter i text­form.

– Det här är ett helt nytt ar­bets­sätt även för oss så vi hål­ler tum­mar­na för att med­bor­ga­re och even­tu­el­la ex­plo­a­tö­rer an­vän­der den här möj­lig­he­ten. In­vå­nar­na kan in­te se vad and­ra har lämnat syn­punk­ter på men när vi ska sam­man­stäl­la al­la idéer blir det spän­nan­de att se vad som kom­mit in.

NUVARANDE ÖVER­SIKTS­PLAN togs fram 2010 och är i vis­sa de­lar in­ak­tu­ell. Jo­nas Sö­derqvist be­rät­tar att en över­syn ska ske vart fjär­de år, i sam­band med en ny man­dat­pe­ri­od. Den är in­te ju­ri­diskt bin­dan­de utan är väg­le­dan­de för de­talj­pla­ne­ring och be­slut i en­skil­da ären­den om byg­gan­de och an­nan an­vänd­ning av mark och vat­ten­om­rå­den.

– Nuvarande över­sikts­plan re­flek­te­rar in­te den tid vi le­ver i och den in­ne­hål­ler in­te det som krävs. Där­för väl­jer vi att ta fram en helt ny, i stäl­let för att gö­ra en re­vi­de­ring.

Ett kon­kret ex­em­pel är vil­ka Lis­om­rå­den (lands­bygds­ut­veck­ling i strand­nä­ra lä­gen) som finns med i pla­nen. Det hand­lar bland annat om att pe­ka ut at­trak­ti­va bo­en­den i strand­nä­ra lä­gen och var det går att ge dis­pens för för­tät­ning.

– Ör­nud­den vid Vi­ta San­nar är ett ex­em­pel på Lis-om­rå­de, som un­der­lät­ta­de ar­be­tat med att ta fram en de­talj­plan där.

ETT ANNAT OM­RÅ­DE där det är vik­tigt att kom­mu­nens vil­ja syns är in­fra­struk­tur, ex­em­pel­vis var ett tåg­stopp ska lig­ga.

– Om vi vill ha en stopp i Dals­ro­stock är det av stort vär­de att det finns ut­ta­lat i en över­sikts­plan så att and­ra ak­tö­rer och myn­dig­he­ter vet det­ta.

När med­bor­gar­di­a­lo­gen har av­slu­tats ska ett förs­ta ut­kast till för­slag tas fram och stäl­las ut för sam­råd, där med­bor­ga­re och and­ra ak­tö­rer får lämna syn­punk­ter.

Sam­rå­det är pla­ne­rat till bör­jan av näs­ta år och an­ta­gan­det av över­sikts­pla­nen beräknas ske förs­ta kvar­ta­let 2019.

Bild: MEL­LE­RUDS KOM­MUN

ÖVERSIKT. Med ett di­gi­talt verk­tyg kan Mel­le­ruds­bor­na gå in på en kar­ta över kom­mu­nen och mar­ke­ra vil­ka för­änd­ring­ar man vill se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.