Fak­ta:

Över­sikts­plan

Ttela - - Nyheter -

* En över­sikts­plan vi­sar kom­mu­nens vil­ja när det gäl­ler an­vänd­ning av mark och vat­ten, samt be­byg­gel­se­ut­veck­ling för att nå må­let att ska­pa en god mil­jö och håll­bar ut­veck­ling.

* På nedan­stå­en­de plat­ser går det att träf­fa po­li­ti­ker och dis­ku­te­ra pla­nen. Där ges in­for­ma­tion om vad en över­sikts­plan är och var­för en så­dan be­hövs. Mö­te­na är öpp­na för al­la.

Tis­dag 3 ok­to­ber: Bystu­gan, Dalskog

Tors­dag 5 ok­to­ber: Kul­tur­bru­ket, Mel­le­rud

Tis­dag 10 ok­to­ber: Åsebro skola, Åsebro

Tors­dag 12 ok­to­ber: Dals­land cen­ter, Hå­ve­rud

Lör­dag 21 ok­to­ber: Byg­ga­bo-mäs­san, Kul­tur­bru­ket, Mel­le­rud

* Kom­mu­nen ska sat­sa ex­tra på barn och ung­do­mar, ny­svens­kar, se­ni­o­rer, som nor­malt är svå­ra att nå i så­da­na här sam­man­hang. För des­sa grup­per blir det se­pa­ra­ta mö­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.