Många del­ta­ga­re i mot­de­mon­stra­tion

Ttela - - Sve­ri­ge - JENS BOR­NE­MANN TT

I dag ska na­zis­ter de­mon­stre­ra i Gö­te­borg. Ett miss­lyc­kan­de för he­la sam­häl­let, en­ligt de­mo­kra­ti­mi­nis­ter Alice Bah Kuhn­ke (MP). – Vi mås­te be­käm­pa na­zis­men med al­la de­mo­kra­tis­ka verk­tyg vi har, sä­ger hon.

Gustaf Adolfs torg i cen­tra­la Gö­te­borg var full­satt när gö­te­bor­ga­re och till­res­ta i går sam­la­des till en ma­ni­fes­ta­tion mot bland an­nat na­zis­men. I publi­ken fanns kul­tur- och de­mo­kra­ti­mi­nis­ter Alice Bah Kuhn­ke.

Tu­rer­na kring den na­zis­tis­ka de­mon­stra­tio­nen, som sam­man­fal­ler bå­de med Bok­mäs­san och den vik­ti­ga ju­dis­ka hög­ti­den jom kippur, har bland an­nat väckt dis­kus­sio­ner om tänk­ba­ra lagänd­ring­ar. Re­ge­ring­en öpp­na­de i för­ra vec­kan för änd­ring­ar i lag­stift­ning­en kring de­mon­stra­tions­rät­ten.

– Vi har bju­dit in de and­ra po­li­tis­ka par­ti­er­na för att dis­ku­te­ra om det finns nå­got vi kan gö­ra när det gäl­ler lag­stift­ning­en vid si­dan av vå­ra grund­la­gar, sä­ger Alice Bah Kuhn­ke.

Bild: BJÖRN LARSSON ROSVALL/TT

BEGRÄNSAS. För två vec­kor se­dan höll Nor­dis­ka mot­stånds­rö­rel­sen (NMR) en de­mon­stra­tion utan till­stånd i cen­tra­la Gö­te­borg. Den här gång­en har de till­stånd – ett till­stånd som dock har be­grän­sats i bå­de för­valt­nings­rät­ten och kam­mar­rät­ten. Sam­ti­digt...

Bild: ADAM IHSE/TT

STOR UPPSLUTNING. Många sam­la­des för en manifestation på Gustav Adolfs torg i Gö­te­borg på fre­dags­kväl­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.