Våld­sam­ma grup­per möts i Gö­te­borg

GÖ­TE­BORG: NA­ZIST­DE­MON­STRA­TION LOCKAR VÅLDS­BE­NÄG­NA EXTREMISTER

Ttela - - Sverige - HELENA WANDE TT

Extremister från bå­de hö­ger- och väns­ter­si­dan från fle­ra län­der sam­las i Gö­te­borg. Bland annat mo­bi­li­se­rar or­ga­ni­sa­tio­ner som del­tog i de våld­sam­ma kra­val­ler­na i Ham­burg i som­ras då fle­ra hund­ra po­li­ser ska­da­des.

– De är in­te där för att pra­ta. De är där för att kon­fron­te­ra na­zis­ter­na med våld­sam­ma me­to­der, sä­ger Anders Berg­man, för­fat­ta­re och ex­pert på hö­ger- och väns­terex­tre­mism, om de väns­ter­grup­per som vän­tas kom­ma.

Men även hö­gerex­tre­mis­ter­na är kän­da som vålds­be­ja­kan­de.

– Na­zis­ter­na har vål­det in­byggt i sin or­ga­ni­sa­tion. De upp­munt­rar si­na med­lem­mar att bä­ra kniv, sä­ger Berg­man.

Nät­ver­ket Ar­na (The Au­to­no­mous Re­vo­lu­tio­na­ry Nor­dic Al­li­an­ce), som be­skrivs som en pa­ra­ply­or­ga­ni­sa­tion för au­to­no­ma väns­ter­or­ga­ni­sa­tio­ner i Skan­di­na­vi­en, har se­dan länge upp­munt­rat an­häng­a­re runt om i Nor­den till en mot­de­mon­stra­tion i Gö­te­borg. Ar­na var ett av de nät­verk som del­tog i kra­val­ler­na i sam­band med G 20-mö­tet i Ham­burg i ju­li, som led­de till stor för­stö­rel­se och att fle­ra hund­ra po­li­ser ska­da­des.

BUSSRESOR MED mot­de­mon­stran­ter från or­ga­ni­sa­tio­ner som An­ti­fa­scis­tisk ak­tion (Afa), som in­går i Ar­na, an­ord­nas från bland annat Dan­mark och Nor­ge. En­ligt Anders Berg­man an­ses den dans­ka väns­tern va­ra sär­skilt våld­sam.

Po­li­sen vill in­te be­kräf­ta att ut­länds­ka grup­per är på väg till Gö­te­borg, men upp­ger att de in­te ute­slu­ter ett så­dant sce­na­rio. Gräns­po­li­sen är in­kopp­lad.

– Vi föl­jer flö­det in och ut från Sve­ri­ge, sä­ger Hans Lip­pens, pressta­les­per­son 10 000, men hur många av des­sa som till­hör vålds­be­ja­kan­de grup­per vet man in­te.

Na­zis­tis­ka Nor­dis­ka Mot­stånds­rö­rel­sen (NMR) upp­skat­tar själ­va att de kom­mer att bli uppe­mot 1 000 per­so­ner. Av des­sa räk­nar de med att fler än van­ligt kom­mer att va­ra ut­länds­ka del­ta­ga­re. På en sär­skild sajt ges in­for­ma­tion på eng­els­ka för ut­länds­ka sym­pa­ti­sö­rer och kon­tak­tin­for­ma­tion för fin­länds­ka och nors­ka sym­pa­ti­sö­rer som vill del­ta.

NÅG­RA VÅLD­SAM­MA sam­man­drabb­ning­ar går in­te att för­ut­se. Det be­ror myc­ket på hur väl po­li­ser­na lyc­kas hål­la isär grup­pe­ring­ar­na och und­vi­ka kon­fron­ta­tio­ner, en­ligt Anders Berg­man. Hans upp­fatt­ning är att sä­ker­hetspo­li­sen har bra koll på ex­tre­mist­mil­jö­er­na även ut­om­lands via sam­ar­be­ten med In­ter­pol och Eu­ro­pol.

– Dä­re­mot kan man sä­ga att per­so­ner­na i de här nät­ver­ken är för­be­red­da på att det blir våld, sä­ger han.

Po­li­sen har med i be­räk­ning­en att det kan bli våld­sam­he­ter och har ta­git höjd för att kla­ra even­tu­el­la ord­nings­stör­ning­ar.

– För­hopp­nings­vis har mer­par­ten ing­en av­sikt att brå­ka, men vi kan in­te ute­slu­ta att det finns en och an­nan som in­te tän­ker föl­ja de de­mo­kra­tis­ka rät­tig­he­ter­na, sä­ger Hans Lip­pens.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.