De­mon­stra­tion mås­te slu­ta ti­di­ga­re

Ttela - - Sverige - TT

Kam­mar­rät­ten för­kor­tar ti­den för Nor­dis­ka mot­stånds­rö­rel­sens (NMR) de­mon­stra­tion i Gö­te­borg, så att den av­slu­tas en tim­ma ti­di­ga­re. Det mins­kar ris­ken för stör­ning­ar i sam­band med fot­bolls­mat­chen mel­lan Gais och Brom­ma­poj­kar­na.

Kam­mar­rät­ten änd­rar ba­ra slut­ti­den för de­mon­stra­tio­nen. Var­ken sam­lings­plats, färd­väg el­ler plat­sen för det av­slu­tan­de mö­tet för­änd­ras. De­mon­stra­tio­nen kom­mer att star­ta nä­ra Scan­di­na­vi­um och gå längs He­den till Al­lén, mel­lan Gam­la Ul­le­vi och Träd­gårds­för­e­ning­en, där ett av­slu­tan­de mö­te hålls.

Den nya slut­ti­den blir kloc­kan 15. Den för­ut sat­ta ti­den, kloc­kan 16, var ba­ra en tim­ma in­nan en fot­bolls­match i su­pe­ret­tan mel­lan Gais och Brom­ma­poj­kar­na ska spe­las på Gam­la Ul­le­vi. Do­men in­ne­bär att kam­mar­rät­ten till­mö­tes­går ett öns­ke­mål som fram­förts av Gais och Svens­ka fot­boll­för­bun­det i en över­kla­gan av den ti­di­ga­re do­men från för­valt­nings­rät­ten.

När NMR sök­te till­stånd för de­mon­stra­tio­nen vil­le man star­ta vid Svens­ka Mäs­san, där Bok­mäs­san på­går, och hål­la det av­slu­tan­de mö­tet på Gö­tap­lat­sen. Po­li­sen flyt­ta­de dock vägen, så att av­slut­ning­en i stäl­let skul­le hål­las på Gustaf Adolfs torg.

Men po­li­sens be­slut över­kla­ga­des från fle­ra håll. För­valt­nings­rät­ten be­slöt att de­mon­stra­tio­nen mås­te star­ta nå­got läng­re från mäs­san och in­te fick gå fram till Gustaf Adolfs torg. En an­led­ning var att den sista bi­ten, som ströks, gick i när­he­ten av sy­na­go­gan, där den ju­dis­ka hög­ti­den jom kippur fi­ras sam­ma dag.

För­valt­nings­rät­ten be­stäm­de att de­mon­stra­tio­nen ska av­slu­tas nä­ra Gam­la Ul­le­vi.

Kam­mar­rät­ten an­ser att ef­tersom de­mon­stra­tio­nens färd­väg för­kor­tats jäm­fört med po­li­sens till­stånds­be­slut, blir en ju­ste­ring av slut­ti­den ing­en av­gö­ran­de in­skränk­ning av NMR:S mö­tes- och de­mon­stra­tions­fri­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.