Fak­ta: Ma­ni­fes­ta­tio­ner i Gö­te­borg un­der helgen

Ttela - - Sverige -

* Den na­zis­tis­ka or­ga­ni­sa­tio­nen NMR (Nor­dis­ka mot­stånds­rö­rel­sen) har an­sökt om att få de­mon­stre­ra i Gö­te­borg i dag.

* De­mon­stra­tio­nen kom­mer att star­ta nä­ra Scan­di­na­vi­um och gå längs He­den till Al­lén, mel­lan Gam­la Ul­le­vi och Träd­gårds­för­e­ning­en, där ett av­slu­tan­de mö­te hålls. Slut­ti­den är be­stämd till kloc­kan 15.

* Fle­ra mot­ma­ni­fes­ta­tio­ner an­ord­nas un­der helgen.

* I går kväll ar­ran­ge­ra­de S, M, MP, V, L och KD i Gö­te­borg ”Manifestation för öp­pen­het & de­mo­kra­ti” på Gustaf Adolfs torg:

* I dag ar­ran­ge­rar Gö­te­borgs an­ti­fa­scis­tis­ka front ma­ni­fes­ta­tio­nen ”Inga na­zis­ter i Gö­te­borg” på He­den. Över 10 000 per­so­ner har an­gett på Fa­ce­book att de ska del­ta.

* Svens­ka kyr­kan an­ord­nar fle­ra eve­ne­mang för att ma­ni­fe­ste­ra mot na­zis­ter­na. Ex­em­pel­vis kom­mer fle­ra för­fat­ta­re att lä­sa an­ti­na­zis­tis­ka tex­ter på Dom­kyr­ko­plan i Gö­te­borg un­der pa­rol­len ”Ord för mot­stånd och med­mänsk­lig­het”.

* Ut­ö­ver det ord­nas det bland annat ma­ni­fes­ta­tio­ner av Clow­ner mot na­zis­ter, Stu­den­ter mot ra­sism Gö­te­borg samt fle­ra oli­ka sång- och kär­leks­ma­ni­fes­ta­tio­ner.

för po­li­sen i re­gi­on Väst.

Po­li­sens upp­skatt­ning är att mot­de­mon­stran­ter­na kan bli uppe­mot

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.