Mag­da­le­na Rib­bing har av­li­dit

Ttela - - Sverige -

KUL­TUR: Fol­kvett­s­ex­per­ten, jour­na­lis­ten och för­fat­ta­ren Mag­da­le­na Rib­bing är död. Hon av­led på sjuk­hus un­der fre­da­gen ef­ter en fal­lo­lyc­ka, skri­ver Da­gens Nyheter.

Det var som fram­för allt folkvett­s­ex­pert som Mag­da­le­na Rib­bing blev känd för den bre­da all­män­he­ten. I fle­ra år har hon sva­rat på DN:S lä­sa­res frå­gor om äm­net.

– Med stor sorg har vi på DN mot­ta­git be­ske­det om Mag­da­le­na Rib­bings bort­gång. Hon var en kär vän och kol­le­ga. Hon var med oss all­de­les nyss. Det är choc­kar­tat att hon in­te läng­re le­ver, sä­ger chefre­dak­tör Pe­ter Wo­lo­dar­ski till tid­ning­en.

Två gång­er har Mag­da­le­na Rib­bing som­marpra­tat. Hon har ock­så of­ta synts i SVT och även TV4, bland annat som ex­pert un­der No­bel­fes­ten el­ler kung­li­ga ce­re­mo­ni­er.

Hen­nes bok ”Nya sto­ra eti­kett­bo­ken” blev en bäst­säl­ja­re. Hon har även bland annat gett ut böc­ker­na ”Hål­la tal”, ”Snab­be­ti­kett” och ”Bröl­lops­bo­ken”. Rib­bing blev 77 år. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.