Ste­fan Ing­ves kvar som riks­banks­chef

Ttela - - Sverige -

STOCK­HOLM: Fle­ra kan­di­da­ter frå­ga­des ut, men Ste­fan Ing­ves får fort­sät­ta som riks­banks­chef. Ing­ves har på se­na­re tid gjort sig känd som en hård­nac­kad mot­stån­da­re till att hö­ja styr­rän­tan. Kri­tis­ka rös­ter har höjts mot Ing­ves pen­ning­po­li­tik med mi­nus­rän­ta. Ett byte av riks­banks­chef ha­de kun­nat in­ne­bä­ra en änd­ring i nuvarande mju­ka lin­je. And­ra kan­di­da­ter in­ter­vju­a­des för job­bet in­nan be­slu­tet togs, men par­ti­er­na kun­de in­te enas om en ny kan­di­dat. Riks­banks­full­mäk­ti­ge vill in­te av­slö­ja vil­ka namn som va­rit ak­tu­el­la el­ler hur ur­vals­pro­ces­sen gått till. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.