Val­lo­ka­ler oc­ku­pe­ra­de

SPANIEN: LÅSTA PO­SI­TIO­NER IN­FÖR KATALANSK OMRÖSTNING Ka­ta­lans­ka själv­stän­dig­hets­iv­ra­re har oc­ku­pe­rat fle­ra sko­lor i Bar­ce­lo­na som ska an­vän­das som val­lo­ka­ler vid den stun­dan­de folk­om­röst­ning­en om själv­stän­dig­het.

Ttela - - Världen - MAT­TI­AS MÄCHS TT

Bil­der på fle­ra oc­ku­pe­ra­de sko­lor, som ska an­vän­das som val­lo­ka­ler, har lagts ut på Twit­ter. I cen­tra­la Bar­ce­lo­na har minst två sko­lor oc­ku­pe­rats av ka­ta­la­ner som vill att Ka­ta­lo­ni­en bry­ter sig loss från Spanien, rap­por­te­rar ny­hets­by­rån AFP.

To­talt kom­mer det att fin­nas 2315 val­lo­ka­ler runt om i Ka­ta­lo­ni­en och drygt 7 200 män­ni­skor in­blan­da­de i ge­nom­fö­ran­det av folk­om­röst­ning­en, pre­ci­se­rar re­gi­onre­ge­ring­ens ta­les­per­son Jor­di Turull, en­ligt AFP. 5,3 mil­jo­ner ka­ta­la­ner är röst­be­rät­ti­ga­de, tilläg­ger han.

I TORS­DAGS LÄMNADE rek­to­rer och lärare över nyck­lar­na till skol­lo­ka­ler där in­vå­na­re ska kun­na rös­ta. Den re­gi­o­na­la re­ge­ring­en för­säk­ra­de att den tar på sig an­sva­ret för att se till att ut­bild­nings­vä­sen­dets lo­ka­ler hålls öpp­na på val­da­gen. Madrid har ti­di­ga­re var­nat rek­to­rer som äm­nar va­ra be­hjälp­li­ga med det­ta.

Re­ge­ring­en i Madrid har olag­lig­för­kla­rat om­röst­ning­en och ho­tar att hand­grip­li­gen stop­pa den om det an­ses nöd­vän­digt. Po­lis har un­der fle­ra da­gar be­slag­ta­git val­fö­re­mål såsom röst­sed­lar, men har in­te lyc­kats upp­täc­ka va­lur­nor för­rän på tors­da­gen, då man be­slag­tog ett hund­ra­tal i ett la­ger i sta­den Igu­a­la­da.

– Jag in­si­ste­rar på att det in­te kom­mer att bli nå­gon folk­om­röst­ning den 1 ok­to­ber, sa­de Íñi­go Mén­dez de Vi­go, ta­les­per­son för Spa­ni­ens re­ge­ring, ef­ter att den sam­man­trätt på fre­da­gen, rap­por­te­rar Reu­ters.

KATALONIENS re­gi­onpre­si­dent Car­les Puig­de­mont har en helt an­nan bild av lä­get.

– Allt är för­be­rett vid de över 2 000 röst­sta­tio­ner­na, så att de har va­lur­nor, röst­sed­lar och all­ting som folk behöver för att ut­tryc­ka sin åsikt, sä­ger han till ny­hets­by­rån.

Sam­ti­digt har fle­ra hem­si­dor med kopp­ling­ar till om­röst­ning­en stängts och nyc­kel­per­so­ner in­blan­da­de i or­ga­ni­se­ring­en av den fängs­lats. En dom­stol i Ka­ta­lo­ni­en be­ord­ra­de på fre­da­gen in­ter­netjät­ten Goog­le att ta bort en app som på­stås an­vän­das för in­for­ma­tions­sprid­ning in­för om­röst­ning­en.

Men en­ligt Puig­de­mont finns be­red­skap för att trots svå­rig­he­ter­na dri­va ige­nom pla­ner­na. Ett al­ter­na­tiv som nämnts är röst­ning via nä­tet, för de som in­te får till­gång till nå­gon val­lo­kal.

Re­ge­ring­en i Madrid har in­för sön­da­gen mo­bi­li­se­rat om­kring 4 000 an­ställ­da ur and­ra re­gi­o­ners po­liskå­rer. Tan­ken är att de till­sam­mans med 5 000 po­li­ser ur den na­tio­nel­la styr­kan och 17 000 från Kataloniens re­gi­o­na­la po­liskår, Mos­sos d’esquad­ra, ska hind­ra röst­nings­pro­ces­sen.

”Los Mos­sos” har dock luf­tat far­hå­gor om att det­ta kan pro­vo­ce­ra fram oro­lig­he­ter och upp­gett att man in­te kom­mer att stänga sko­lor om det finns en så­dan risk.

MADRID RAPPORTERAS NU gö­ra allt för att för­säk­ra sig om att Mos­sos sam­ar­be­tar fullt ut. Frå­gan är om re­gi­o­nal­po­li­sen kom­mer dris­ta sig till att in­gri­pa mot de eg­na med­bor­gar­na om pro­ces­sen går så långt som till röst­ning.

Madrid har där­för för­be­rett ett bat­te­ri med åt­gär­der för att kun­na tvinga fram lyd­nad från re­gi­o­nal­po­lis­che­fen Jo­sep Lluís Tra­pe­ro, upp­ger käl­lor in­om re­ge­ring­en för El País , utan att gå in på de­tal­jer.

Själv­stän­dig­hets­iv­ran­de ka­ta­lans­ka or­ga­ni­sa­tio­ner upp­ma­nar sam­ti­digt si­na an­häng­a­re att trot­sa för­sö­ken att stop­pa folk­om­röst­ning­en. Det­ta ge­nom att ström­ma ut på ga­tor­na för fred­li­ga ma­ni­fes­ta­tio­ner.

REDO FÖR VAL. Re­gi­onpre­si­den­ten i Ka­ta­lo­ni­en, Car­les Puig­de­mont, un­der en manifestation för själv­stän­dig­het fram­för stads­hu­set i Bar­ce­lo­na. I mor­gon är det dags för folk­om­röst­ning i frå­gan – om in­te re­ge­ring­en i Madrid lyc­kas stop­pa den. ”Allt är för­be­rett vid de över 2000 röst­sta­tio­ner­na” sa Car­les Puig­de­mont in­för va­let.

Bild: EMILIO MORENATTI

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.