Freds­pris i skug­gan av Bur­ma

Ttela - - Världen - WIKTOR NUMMELIN/TT

Blir det på­vens tur i år? El­ler EU:S ut­ri­kes­chef? El­ler går pri­set rentav till al­li­an­sen mot kärn­va­pen? Giss­ning­ar­na är li­ka osäk­ra som van­ligt in­för ut­de­lan­det av No­bels freds­pris – i år dess­utom med en bit­ter bi­s­mak från ut­veck­ling­en i Bur­ma.

– Jag hop­pas att hen­nes vi­sio­ner kom­mer att sti­mu­le­ra ar­be­tet för fri­het och de­mo­kra­ti värl­den över, sa­de Nor­ges då­va­ran­de ut­ri­kesmi­nis­ter Thor­vald Stol­ten­berg, när de­mo­kra­ti­ak­ti­vis­ten Aung San Suu Kyi hed­ra­des av den nors­ka No­bel­kom­mit­tén år 1991. Men det var då. Ef­ter att un­der många år ha hyl­lats värl­den över har glo­ri­an ham­nat re­jält på sned för den nu 72-åri­ga stats­le­da­ren. De se­nas­te årens de­mo­kra­ti­se­ring i Bur­ma har fört Aung San Suu Kyi till mak­ten – men ock­så gett hen­ne ett tungt an­svar för re­ge­rings­styr­kor­nas age­ran­de mot de mus­lims­ka ro­hin­gy­er­na. Krav har till och med fram­förts om att Aung San Suu Kyi bor­de från­tas sitt freds­pris.

Så långt lär det emel­ler­tid knap­past gå.

– Aung San Suu Kyi var en väl­digt vik­tigt ta­leskvin­na för mänsk­li­ga rät­tig­he­ter i Bur­ma och sto­ra de­lar av Asi­en. Det kan ing­en ta ifrån hen­ne, sä­ger Geir Lun­de­stad, ordförande i nors­ka No­bel­kom­mit­tén 1990–2014, till ny­hets­by­rån Reu­ters.

HÄNDELSERNA I BUR­MA ska­par hur som helst fun­de­ring­ar in­för of­fent­lig­gö­ran­det av årets freds­pris­ta­ga­re, den 6 ok­to­ber.

Kom­mer No­bel­kom­mit­tén nu att väl­ja en ”mjä­ki­ga­re” vin­na­re och dra sig från att de­la ut pri­set till nå­gon som se­na­re kan kri­ti­se­ras? El­ler väl­jer man att stic­ka ut ha­kan för att få bort upp­märk­sam­he­ten kring gam­la syn­der?

Kan­di­da­ter­na är i al­la fall många, pre­cis som van­ligt.

FN:S flyk­ting­kom­mis­sa­ri­at, UNHCR, har re­dan pri­sats två gång­er (1954 och 1981), men kan i flyk­ting­kri­sens spår myc­ket väl kom­ma att vin­na en tred­je gång. På­ven Fran­ci­skus, med sin kamp mot fat­tig­dom, till­hör ock­så de fli­tigt om­nämn­da.

Sta­digt åter­kom­man­de fa­vo­ri­ter är kon­go­le­sis­ke lä­ka­ren De­nis Mukwe­ge och rys­ka mr-ak­ti­vis­ter­na Svet­la­na Gan­nu­sjki­na och Ljud­mi­la Alek­se­je­va.

Svens­ka kvin­no­rätts­or­ga­ni­sa­tio­nen Kvin­na till kvin­na hop­pas i sin tur på ett klas­siskt freds­pris­te­ma och vill ge pri­set till In­ter­na­tio­nel­la kam­pan­jen för att av­skaf­fa kärn­va­pen, ICAN.

– De har gjort ett helt fan­tas­tiskt ar­be­te med att få till det här kärn­va­pen­för­bu­det som har för­hand­lats fram och som nu är öp­pet för un­der­skrift. Det här är ju helt grund­läg­gan­de och en otro­ligt vik­tig nor­ma­tiv ut­veck­ling där 122 län­der sä­ger ifrån att ”det här går in­te läng­re, kärn­va­pen mås­te för­bju­das, de är ett hot mot he­la mänsk­lig­he­ten”, sä­ger ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re Le­na Ag till TT.

ÄVEN DET NORS­KA freds­forsk­nings­in­sti­tu­tet Prio är in­ne på sam­ma te­ma och vill pri­sa upp­gö­rel­sen kring atom­pro­gram­met i Iran.

”I en tid där ho­ten om att an­vän­da kärn­va­pen har bli­vit mer verk­li­ga är det vik­tigt att skyd­da ini­ti­a­tiv som bi­drar till att be­grän­sa ut­veck­ling och sprid­ning av atom­va­pen”, kon­sta­te­rar nye Prio-che­fen Hen­rik Ur­dal i in­sti­tu­tets tra­di­tio­nel­la No­bel-giss­ning där Irans ut­ri­kesmi­nis­ter Mo­ham­mad Ja­vad Za­rif och EU:S ita­li­ens­ka ut­ri­kes­chef Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni ham­nar högst upp på lis­tan.

Å and­ra si­dan har Prio in­te lyc­kats gis­sa rätt se­dan 2007.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.