Fak­ta: Fa­vo­ri­ter till freds­pri­set 2017

Ttela - - Världen -

Här är någ­ra av de per­so­ner och or­ga­ni­sa­tio­ner som nämns som tänk­ba­ra freds­pris­ta­ga­re 2017:

* Mo­ham­mad Ja­vad Za­rif och Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni – Irans ut­ri­kesmi­nis­ter och EU:S ut­ri­kes­chef som av­ta­lat om det irans­ka atom­pro­gram­met.

* FN:S flyk­ting­kom­mis­sa­ri­at UNHCR och dess chef Filip­po Gran­di.

* Vi­ta hjäl­mar­na – sy­risk ci­vil­för­svars­or­ga­ni­sa­tion.

* Eco­was – väst­af­ri­kansk eko­no­misk sam­ar­bets­or­ga­ni­sa­tion.

* Cum­hu­riy­et och Can Dün­dar – op­po­si­tio­nell tur­kisk tid­ning och dess för­re chefre­dak­tör.

* Ed­ward Snow­den – ame­ri­kansk av­slö­ja­re av hem­lig da­taö­ver­vak­ning.

* Svet­la­na Gan­nu­sjki­na och Ljud­mi­la Alek­se­je­va – rys­ka med­bor­gar­rätts­ak­ti­vis­ter.

* De­nis Mukwe­ge – kon­go­le­sisk gy­ne­ko­log och kvin­no­rätts­ak­ti­vist.

* Pa­ra­graf 9-för­bun­det – ja­pansk or­ga­ni­sa­tion som vill be­hål­la lan­dets grund­lagsin­skriv­na för­bud mot krig ut­om­lands.

* Fran­ci­skus I – ar­gen­tinsk på­ve och fat­tig­doms-be­käm­pa­re.

* Na­dia Mu­rad – ya­zi­dis­ka som vitt­nat om si­na um­bä­ran­den un­der ter­ror­rö­rel­sen IS i Irak.

* In­ter­na­tio­nel­la kam­pan­jen för att av­skaf­fa kärn­va­pen, ICAN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.