Nor­disk kamp om lä­ke­me­dels­myn­dig­het

Ttela - - Världen - JOHN ALEXANDER SAHLIN/TT CECILIA KLINTÖ/TT

Nit­ton län­der slåss om en glim­ran­de Eu-pär­la – uni­o­nens lä­ke­me­dels­myn­dig­het EMA, som mås­te lämna Lon­don ef­ter brex­it. Kon­kur­ren­sen är sten­hård, med Kö­pen­hamn och Stock­holm som två av hu­vud­mot­stån­dar­na.

Myn­dig­he­ten är en rik­tig ti­o­tag­ga­re. Stä­der över he­la kon­ti­nen­ten loc­kas av att bli värd för en ar­bets­plats med 900 hög­kva­li­fi­ce­ra­de an­ställ­da, med tu­sen­tals ex­per­ter knut­na till sig. Var­je år får EMA 36 000 be­sök, vil­ket ge­ne­re­rar upp­sving i bå­de ho­tell- och re­stau­rang­nä­ring. Runt pär­lan floc­kas dess­utom lä­ke­me­dels­bo­la­gen – de är be­ro­en­de av EMA:S god­kän­nan­de för var­je nytt lä­ke­me­del som ska lan­se­ras in­om EU.

Flytt­las­set går vå­ren 2019 och då mås­te allt fun­ge­ra per­fekt, ris­ken är an­nars all­var­li­ga följ­der för bå­de lä­ke­me­dels­in­du­strin och Eu-med­bor­gar­nas till­gång till nya me­di­ci­ner.

Nit­ton Eu-län­der kan­di­de­rar med mer el­ler mind­re sock­ra­de an­bud. Am­bas­sa­dör Chris­ter Asp, som leder den svens­ka kam­pan­jen, pe­kar på Dan­mark, Ne­der­län­der­na, Spanien, Por­tu­gal, Ir­land, Ita­li­en och Ös­ter­ri­ke som de svå­ras­te kon­kur­ren­ter­na.

I HELGEN PRE­SEN­TE­RAR Eu-kom­mis­sio­nen sin ut­vär­de­ring av de oli­ka al­ter­na­ti­ven. Se­dan vän­tar en om­röst­nings­pro­ce­dur i fle­ra steg, som av vis­sa jäm­förts med Eu­ro­vi­sion Song Con­test. Och vil­ket land som vin­ner av­görs i no­vem­ber.

Asp åker nu runt till al­la Eu­län­der och träf­far nyc­kel­per­so­ner. Med sig har han, om han får sä­ga det själv, go­da ar­gu­ment för att Stock­holm är den bäs­ta pla­ce­ring­en.

– Det förs­ta att pe­ka på är att Sve­ri­ge har en li­fe sci­ence­sek­tor av världs­klass.

Lä­ke­me­dels­ver­kets nä­ra sam­ar­be­te med EMA se­dan lång tid till­ba­ka är en an­nan fak­tor han lyf­ter fram, och dess­utom att EU:S smitt­skydds­myn­dig­het re­dan finns i Uppsa­la.

– Att ha de här myn­dig­he­ter­na på sam­ma stäl­le ger sto­ra sy­ner­gi­ef­fek­ter. Smitt­skydds­myn­dig­he­ten iden­ti­fi­e­rar ju fa­ror för med­bor­gar­na i Eu­ro­pa och EMA ser till att hands­kas med dem, sä­ger Chris­ter Asp.

MEN STOCK­HOLM ÄR in­te drö­mal­ter­na­ti­vet för al­la svens­kar, sär­skilt in­te de som le­ver i Öresunds­re­gi­o­nen och hell­re ser att EMA ham­nar på and­ra si­dan sun­det. Det ut­nytt­jas del­vis från danskt håll som lyf­ter fram för­de­lar­na med re­gi­o­nen och Kö­pen­hamns kopp­ling till Sydsve­ri­ge, i den dans­ka kam­panj­fil­men vi­sas till och med bil­der på Tur­ning tor­so.

– Vi i Nor­den ha­de kun­nat stå star­ka­re om vi kom­mit med en ge­men­sam lös­ning, sä­ger dans­ke kam­panj­le­da­ren Lars Re­bi­en Sø­ren­sen, ti­di­ga­re vd för No­vo Nor­disk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.