Sol­da­ter tar över po­li­sens upp­gif­ter

Ttela - - Världen -

DAN­MARK: I Kö­pen­hamn tar sol­da­ter nu över po­li­siä­ra upp­gif­ter för att av­las­ta po­li­sen. De ska be­va­ka två bygg­na­der som till­hör den ju­dis­ka för­sam­ling­en och den is­ra­e­lis­ka am­bas­sa­den i Kö­pen­hamn. Sam­ti­digt tar sol­da­ter ock­så över de­lar av den dans­ka gräns­kon­trol­len. En­ligt ett ti­di­ga­re po­li­tiskt be­slut ska to­talt 160 sol­da­ter sät­tas in. För att kla­ra upp­gif­ten har de fått två vec­kors ut­bild­ning.

Det är oklart hur länge mi­li­tä­ren ska bi­stå po­li­sen i Dan­mark på det­ta sätt.

Övers­te­löjt­nant Steen Dals­gaard fram­hål­ler un­der en press­träff att mi­li­tä­ren är van vid att lösa den här ty­pen av upp­gif­ter och att sol­da­ter­na är bra på det.

– Det är in­te så att de har kni­ven i mun­nen, de står och ler och sä­ger god­dag till folk som går för­bi, sä­ger han. (Tt-rit­zau)

Bild: NIKOLAI LINARES

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.