Ex­per­tens be­tyg på ditt mat­fett

Smör, mar­ga­rin el­ler ol­ja – vad är egent­li­gen nyt­ti­gast? Vi re­der ut be­grep­pen med hjälp av en nä­rings­fy­si­o­log.

Ttela - - Konsument - MARTIN HANS­SON kon­su­ment@gp.se

Fett är livsnöd­vän­digt för oss män­ni­skor. Men vil­ket fett som är bäst och nyt­ti­gast har de­bat­te­rats fli­tigt de se­nas­te åren – och då sär­skilt de even­tu­el­la fa­ror­na med mät­tat fett. Me­dan Livs­me­dels­ver­ket re­kom­men­de­rar ve­ge­ta­bi­lis­ka ol­jor fram­för smör an­ser Lchf-fö­re­språ­kar­na att det mät­ta­de fet­tet i smö­ret in­te ut­gör nå­got pro­blem.

Karin Jonsson, fors­ka­re och nä­rings­fy­si­o­log vid Chal­mers Tek­nis­ka Hög­sko­la, tyc­ker att frå­gan behöver ny­an­se­ras.

– Mät­tat fett hö­jer an­de­len Ld­l­ko­les­te­rol i blo­det, vil­ket kan öka ris­ken för hjärt-kärl­sjuk­do­mar. Men allt mät­tat fett är in­te li­ka då­ligt. Fet­tet i ost och ko­kos ver­kar ex­em­pel­vis mer för­del­ak­tigt än smör, sä­ger hon.

Mät­tat fett är även ett mind­re pro­blem sett till på­ver­kan på hjär­ta och kärl än raf­fi­ne­ra­de vi­ta kol­hyd­ra­ter som vitt ris och vitt bröd, en­ligt Karin Jonsson.

– Jag ser ing­en fa­ra med smör i rim­li­ga mäng­der så länge man får den nä­ring man behöver och hål­ler sig in­om den ener­gi­mängd man gör av med. Men är man i risk­zo­nen för hjärt-kärl­sjuk­dom skul­le jag väl­ja kall­pres­sa­de ol­jor, nöt­ter, frön och fet fisk som de främs­ta fett­käl­lor­na.

Även om smör in­te nöd­vän­digt­vis är far­ligt kan man knap­past kal­la det för en häl­so­bomb. Smör in­ne­hål­ler väl­digt li­te ome­ga-6 och ome­ga-3-fett­sy­ror, de livsvik­ti­ga fett­sy­ror som krop­pen in­te själv kan pro­du­ce­ra.

– Des­sa finns främst i ve­ge­ta­bi­lis­ka ol­jor. Kall­pres­sa­de ol­jor in­ne­hål­ler även po­ly­fe­no­ler som kan fun­ge­ra som an­tiox­i­dan­ter och mot­ver­ka att ko­les­te­ro­let ox­i­de­rar och blir far­ligt.

ÄVEN MAR­GA­RIN in­ne­hål­ler bra fett­sy­ror och vi­ta­mi­ner, om än i till­satt form. Där­för re­kom­men­de­rar Livs­me­dels­ver­ket mar­ga­rin fö­re smör. Men det är nå­got myn­dig­he­ten fått kri­tik för – dels för att mar­ga­rin an­ses ona­tur­ligt, dels för att det kan in­ne­hål­la för myc­ket ome­ga-6. Karin Jonsson har i sin egen forsk­ning hit­tat sam­band mel­lan högt mar­ga­ri­nin­tag och ökad risk för al­ler­gi.

– Men de stu­di­er som finns, in­klu­si­ve min egen, är in­te till­räck­ligt om­fat­tan­de för att dra någ­ra rik­ti­ga slut­sat­ser. Här be­hövs stör­re kli­nisk forsk­ning in­nan re­sul­ta­ten kan lig­ga till grund för kostråd.

EN­LIGT LIVSMEDELSVERKETS egen stu­die från 2016 kan mar­ga­rin dess­utom in­ne­hål­la för­hål­lan­de­vis höga hal­ter av de can­cer­fram­kal­lan­de äm­ne­na gly­ci­dol och 3-MCPD. Äm­ne­na bil­das när ve­ge­ta­bi­lis­ka ol­jor raf­fi­ne­ras och av de mat­fet­ter som fanns med i un­der­sök­ning­en in­ne­höll vis­sa mar­ga­ri­ner klart högst hal­ter av gly­ci­dol och 3-MCPD. Men re­sul­ta­ten har in­te på­ver­kat Livsmedelsverkets re­kom­men­da­tio­ner kring mar­ga­rin, en­ligt Pet­ra Berg­kvist vid myn­dig­he­ten.

”Allt mät­tat fett är in­te li­ka då­ligt. Fet­tet i ost och ko­kos ver­kar ex­em­pel­vis mer för­del­ak­tigt än smör.”

KARIN JONSSON Nä­rings­fy­si­o­log och fors­ka­re vid Chal­mers tek­nis­ka hög­sko­la

– Dels rå­der det osä­ker­het kring hur stort in­tag av 3-MCPD som är sä­ker och dels har många pro­du­cen­ter tro­ligt­vis lyc­kats få ned hal­ter­na ge­nom att stäl­la hög­re krav på rå­va­ror­na. Gräns­vär­den för gly­ci­dol in­förs in­om någ­ra må­na­der, och se­na­re för 3-MCPD. Vå­ra kostråd kvar­står ef­tersom vi behöver de flero­mät­ta­de fett­sy­ror­na som finns bland annat i mar­ga­rin, sä­ger hon.

Om mar­ga­ri­net får räk­nas som det mest ut­skäll­da av mat­fet­ter har ko­kos­fett hy­pats desto mer den se­nas­te ti­den. Ko­kos­fett sägs bland annat va­ra an­ti­in­flam­ma­to­riskt, bak­te­ri­e­dö­dan­de och för­bätt­ra mat­smält­ning­en. Karin Jonsson är dock in­te över­ty­gad.

– Det finns en hel del in­tres­san­ta stu­di­er på ko­kos­fett, men de är in­te sär­skilt väl­gjor­da och många på­stå­en­den vi­lar in­te på nå­gon sta­bil ve­ten­skap­lig grund, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.