Fick nej till att re­kla­me­ra kat­tunge

Ttela - - Konsument -

ARN: En kvin­na i Umeå som vill re­kla­me­ra sin katt har fått av­slag hos All­män­na re­kla­ma­tions­nämn­den, ARN, rap­por­te­rar P4 Väs­ter­bot­ten. En­ligt kvin­nan vi­sa­de sig kat­ten ef­ter kö­pet ha en sjuk­dom, le­vers­hunt, som in­ne­bär att den kom­mer att be­hö­va till­syn, spe­ci­al­kost och me­di­ci­ner res­ten av li­vet. För­säk­rings­bo­la­get Folk­sam klas­sar sjuk­do­men som ett dolt el­ler ur­sprung­ligt fel, men säl­ja­ren vil­le in­te er­sät­ta kvin­nan. Hon an­mäl­de då fal­let till ARN, som nu ger av­slag med mo­ti­ve­ring­en att kat­ten blev sjuk ef­ter kö­pet, att det en­ligt ve­te­ri­när­jour­na­ler en­dast fanns miss­tan­kar om le­vers­hunt och att vi­da­re ut­red­ning bör gö­ras. (Test­fak­ta)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.