Fak­ta: Så ste­ker du rätt

Ttela - - Konsument -

* De fles­ta ol­jor i jäm­fö­rel­sen fun­ge­rar bra att ste­ka i. Man har ti­di­ga­re va­rit rädd för att trans­fet­ter ska bil­das vid stek­ning i ex­em­pel­vis oliv- el­ler raps­ol­ja. Men en­ligt stek­stu­di­er gjor­da i Dan­mark mås­te man kom­ma upp i tem­pe­ra­tu­rer på över 200 gra­der un­der fle­ra tim­mar för att pro­ble­ma­tis­ka mäng­der av trans­fett ska bil­das. * Man ska ald­rig ste­ka på för hög tem­pe­ra­tur och för länge. Dels kan de nyt­ti­ga äm­ne­na i fet­tet gå för­lo­ra­de och dels kan det bil­das ohäl­so­sam­ma äm­nen från bå­de ol­jan och ma­ten. Vis­sa äm­nen som akry­la­mid bör­jar bil­das re­dan vid 100 gra­der.

Käl­la: Livs­me­dels­ver­ket

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.