Tros­chock var in­te dis­kri­mi­ne­ring

Ttela - - Konsument -

REKLAM: En ben­sin­mack­sked­jas reklam där en kvin­na som tan­kar bi­len av miss­tag vi­sar tro­sor­na an­sågs av fle­ra an­mä­la­re som sex­is­tisk. Kvin­nans kjol kan i an­non­sen an­tas ha fast­nat i tro­sor­na ef­ter ett to­a­lett­be­sök. Tex­ten ly­der ”Tros­chock!” och längst ned står ”En av för­de­lar­na med att tan­ka obe­man­nat”. Men Re­kla­mom­buds­man­nens opi­ni­ons­nämnd an­ser in­te att re­kla­men är köns­dis­kri­mi­ne­ran­de. Nämn­den an­ser att bil­den som är teck­nad är up­pen­bart över­dri­ven och hu­mo­ris­tisk och att det­ta bor­de upp­fat­tas av en ge­nom­snitt­lig kon­su­ment. (Test­fak­ta)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.