Väst­gö­tar väl­jer svens­ka mat­va­ror

Ttela - - Konsument -

LIVSMEDEL: 8 av 10 kon­su­men­ter i Västra Götaland tyc­ker att det är vik­tigt att ma­ten de kö­per pro­du­ce­ras i Sve­ri­ge. Det är den högs­ta siff­ran bland al­la Sve­ri­ges län, vi­sar en un­der­sök­ning som De­mo­s­kop gjort på upp­drag av mat­pro­du­cen­ten Se­van.

Väst­gö­tar­na tyc­ker dess­utom att det är vik­tigt att mat­pro­du­cen­ter­na ar­be­tar för mänsk­li­ga rät­tig­he­ter, mång­fald och väl­gö­ren­het. 52 pro­cent av in­vå­nar­na vill se att fö­re­ta­gen tar so­ci­alt an­svar, vil­ket kan jäm­fö­ras med 37 pro­cent i Skå­ne och 27 pro­cent i Norr­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.