ARN: TUI oskyl­dig till då­lig läkar­vård

Ttela - - Konsument - URBAN TJERNBERG 031-62 40 00 kon­su­ment@gp.se

Troll­hät­te­kvin­nan ram­la­de och ska­da­de sig un­der se­mester­re­san till Kap Ver­de. Ef­tersom vår­den var ”un­der all kri­tik” och se­mestern blev för­störd krä­ver hon 13 000 i er­sätt­ning av re­se­bo­la­get TUI.

En­ligt an­mä­lan ska­da­de kvin­nan bå­da knä­na och ax­eln när hon ram­la­de. Hon kon­tak­ta­de en kli­nik som re­se­bo­la­get sam­ar­be­tar med, men an­ser in­te att hon fick den vård som ska­dor­na kräv­de. Ef­ter hem­komst kon­sta­te­ra­des bland annat en frak­tur på ax­eln.

EN­LIGT TUI KAN bo­la­get in­te las­tas för en ren olycks­hän­del­se. Kli­ni­ken var re­kom­men­de­rad av för­säk­rings­bo­la­gen. Kvin­nan ha­de ock­så av­stått från den re­se­för­säk­ring som bo­la­get er­bju­der.

ARN skri­ver i sitt be­slut att re­se­ar­ran­gö­ren in­te har nå­gon skuld i olycks­hän­del­sen och in­te hel­ler haft nå­got an­svar för vår­dens ut­fö­ran­de och den di­a­gnos som lä­ka­ren ställ­de. Det eko­no­mis­ka kra­vet ska där­för av­slås, an­ser ARN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.