ARN: Bör be­ta­la för däck som var bor­ta

Ttela - - Konsument - URBAN TJERNBERG 031-62 40 00 kon­su­ment@gp.se

När Gö­te­borgs­kvin­nan skul­le häm­ta ut si­na vin­ter­däck ef­ter som­mar­för­va­ring­en kun­de fö­re­ta­get in­te hit­ta dem. När de slut­li­gen åter­fanns ha­de kvin­nan re­dan köpt nya. Nu får fö­re­ta­get stå för kost­na­den.

Kvin­nan kom för att häm­ta däc­ken 1 no­vem­ber. Då lyc­ka­des Ang­e­red Au­to­bil AB in­te hit­ta dem. Kvin­nan vän­ta­de till den 29 no­vem­ber men be­slöt då att kö­pa nya däck för drygt 9 500 kro­nor för att in­te kö­ra olag­ligt. Tre vec­kor se­na­re med­de­la­de fö­re­ta­get att man åter­fun­nit de sak­na­de däc­ken.

Fir­man mot­sät­ter sig att be­ta­la för de nya däc­ken ef­tersom man hit­tat de gam­la. ARN skri­ver i sitt be­slut att det är ostri­digt att däc­ken in­te läm­nats till­ba­ka när kun­den be­gärt det och att fö­re­ta­get kom­mit ”i dröjs­mål”. Det har hel­ler in­te pre­sen­te­rats någ­ra om­stän­dig­he­ter som fri­tar fö­re­ta­get från an­svar för för­dröj­ning­en. Kun­dens be­gä­ran om att få 9 695 kro­nor i er­sätt­ning för kost­na­den att kö­pa nya däck ska där­för bi­fal­las.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.