Ste­fan Ljung­wall död

Ttela - - Familj - SUSANNE ENGDAHL-JENSEN 0520-42 26 38 susanne.engdahl-jensen@ttela.se

Ste­fan Ljung­wall i Troll­hät­tan har bli­vit en känd pro­fil i sta­den då han kört de blå stads­bus­sar­na i fler­tal år men ock­så via sitt sto­ra fo­to­in­tres­se. Han har gått ur ti­den i sitt sex­tion­de lev­nads­år.

Ste­fan Ljung­wall, född Jacobs­son, väx­te upp i Strömslund, Troll­hät­tan till­sam­mans med si­na två brö­der och gick so­ci­al lin­je på Pol­hems­gym­na­si­et med ex­a­men 1975.

Ef­ter ett an­tal år på Troll­hät­tans la­sa­rett där han job­ba­de som vakt­mäs­ta­re och någ­ra års ar­bets­lös­het bör­ja­de han på Ljung­walls or­to­don­ti som han drev som eget fö­re­tag någ­ra år.

1997 tog han bus­skör­kort och via si­na go­da kon­tak­ter han ska­pat bland buss­chauf­fö­rer­na gjorde han re­dan förs­ta da­gen sitt förs­ta ar­bets­pass på Lin­je­buss/ nu­me­ra No­bi­na där han fort­fa­ran­de job­ba­de vid sin bort­gång.

Förs­ta åren kör­de han tu­rer­na mot bland annat Gö­te­borg och Karls­borg men på se­na­re år har det va­rit stads­kör­ning. Ste­fan

Ste­fan Ljung­wall stortriv­des bakom rat­ten. – Tänk att kö­ra in i Ti­bro när so­len går ner och vatt­net por­lar un­der den gam­la sten­bron. I och för sig är det synd att man in­te kan stan­na då, be­rät­tar han på ”buss­chauf­fö­rens dag” 2014.

stortriv­des bakom rat­ten och många buss­pas­sa­ge­ra­re sak­nar nu sin gla­de chauf­för.

På se­na­re år blev fo­to­gra­fe­ring­en och so­ci­a­la me­di­er med fa­ce­bok­grup­pen In­nerst in­ne är al­la Troll­hät­te­bor, in­stagram och twit­ter han sto­ra in­tres­se.

– Ja, han fo­to­gra­fe­ra­de jämt. Vet in­te hur länge han hål­lit på, det var när han skaf­fa­de en di­gi­tal­ka­me­ra som det tog fart, sä­ger yng­re bro­dern Chris­ter Ljung­wall.

”Vis­sa till­fäl­len har et­sat sig fast mer än and­ra och

det som kom­mer först är ju på det sätt han all­tid kun­de fö­ra sig. Värl­dens tryg­gas­te och bäs­ta vän nå­gon­sin”, sä­ger go­de vän­nen Jo­nas Lund­berg.

Ste­fan fick pre­cis ta emot det gläd­jan­de be­ske­det att han bli­vit mor­far till en li­ten flic­ka in­nan han som­na­de in.

Hans när­mas­te är dot­tern El­len, barn­barn, brö­der­na Chris­ter och Mi­kael samt mo­dern.

Bild: JERRY LÖVBERG

VAR EN GLÄDJESPRIDARE.

Comments

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.