DRYCK

Det är Syd­af­ri­ka som gäl­ler när man läng­tar ef­ter che­nin blanc, även om ett få­tal frans­ka går att fin­na på hyl­lor­na. Här är någ­ra syd­af­ri­kans­ka fa­vo­ri­ter.

Ttela - - Väder - Ma­rie Os­kars­son är vin- och dryc­kes­ex­pert. Hon pro­var al­la pro­duk­ter i Sys­tem­bo­la­gets sor­ti­ment och gör ett ur­val av dem som är bäst just nu.

ANIMA CHE­NIN BLANC 159 kr | 75 cl | 13,5 % | SB 2049 | 2014 | Syd­af­ri­ka | Paarl | Eko­lo­giskt | Vitt | 8/10

Som ett här­ligt, hös­tigt frukt­fat med mog­na gu­la pä­ron och äpp­len, ho­nungsto­ner, ör­ter och frisk li­me. Fa­mil­jen Gri­e­ve äger ett stort häl­so­kost­mär­ke och köp­te en vin­gård i Paarl 1997. Idag bru­kas den helt bio­dy­na­miskt, med re­sul­tat som det­ta fi­na vin.

6/10

MULDERBOSCH CHE­NIN BLANC STEEN OP HOUT 89 kr | 75 cl | 13,5 % | SB 2701 | 2016 | Syd­af­ri­ka | Wes­tern Cape | Vitt |

Mulderbosch ut­an­för vin­hu­vud­sta­den Stel­len­bosch är väl­kän­da för svens­ka kon­su­men­ter för sitt ka­rak­tärs­ful­la rosévin. Det­ta är ett gott ex­em­pel på hur stil­fullt, mjukt och ge­nu­int syd­af­ri­kansk che­nin blanc kan bli, med mog­na gu­la plom­mon, ör­ter och frä­schör.

BELLINGHAM THE OLD ORCHARDS CHE­NIN BLANC 119 kr | 75 cl | 14% | SB 2051 | 2015 | Syd­af­ri­ka | Paarl | Vitt | 7/10

Mesta­dels che­nin blanc med en li­ten gnut­ta vi­og­ni­er och rous­san­ne, det är re­cep­tet på det­ta stra­ma, gans­ka fris­ka och aning­en el­di­ga vin från en av de stör­re pro­du­cen­ter­na i Paarl. Gu­la plom­mon, aning­en vax­i­ga to­ner och smö­rig apel­sin i väl­kom­po­ne­rad mix.

SAVANHA TERCETZ 69 kr | 75 cl | 14 % | SB 11611 | 2015 | Syd­af­ri­ka | Wes­tern Cape | Vitt | 5/10

Ett en­kelt var­dags­vin, ja det är så den sto­ra mäng­den che­nin blanc i Syd­af­ri­ka ser ut. Och det behöver in­te va­ra fel! Här har che­nin blanc kom­bi­ne­rats med blom­mig vi­og­ni­er och syr­lig sau­vig­non blanc till ett re­la­tivt okom­pli­ce­rat vin med ör­ter, me­lon och frä­schör.

DROSTDY-HOF CHE­NIN BLANC STEEN 188 kr | 300 cl | 12,5 % | SB 2069 | 2017 | Syd­af­ri­ka | Wes­tern Cape | Vitt | 6/10

Från Drostdy Cel­lars i den vack­ra vul­kan­da­len kring sta­den Tul­bagh kom­mer det­ta frä­scha, druvi­ga och myc­ket ap­ti­tre­tan­de ex­em­plar av che­nin blanc, med druvig frä­schör och driv i sma­ken. Mer grö­na pä­ron och syr­li­ga ci­trusto­ner än mo­gen gul frukt.

NEDERBURG NOBLE LATE HARVEST 89 kr | 37,5 cl | 10 % | SB 2741 | 2016 | Syd­af­ri­ka | Wes­tern Cape | Vitt | Sött | 8/10

Yt­terst pris­värt med fi­ness – här är che­nin blanc i sin pryd­no (plus en del muscat de fron­tig­nac)! Väl­ba­lan­se­rat med in­ten­si­va to­ner av tor­kad frukt, ho­nung, knäck och po­me­rans. Den giv­na part­nern till knäc­kig crè­me brû­lée el­ler blå­mö­ge­lost med ho­nungs­dop­pa­de val­nöt­ter.

JONTY’S DUCKS PEKIN WHITE 109 kr | 75 cl | 13,5 % | SB 2950 | 2015 | Syd­af­ri­ka | Paarl | Eko­lo­giskt | Vitt | 5/10

Här har den god­mo­di­ga che­nin blanc fått säll­skap med ett li­tet gäng and­ra dru­vor, som se­mil­lon och vi­og­ni­er. Re­sul­ta­tet är ett kryd­digt och syr­ligt vin med eki­ga drag och to­ner som för tan­kar­na till en fre­dags­kväll med tro­pisk frukt och smö­ri­ga popcorn.

DIMENSION CHE­NIN BLANC 193 kr | 300 cl | 13 % | SB 2044 | 2017 | Syd­af­ri­ka | Wes­tern Cape | Vitt | Fairt­ra­de, box | 5/10

Sta­bilt, var­dags­vän­ligt och ro­bust, här är ett ex­em­pel på ett bra, en­kelt che­nin blanc med äpp­li­ga to­ner, syr­lig ci­trus och li­ten bes­ka. Du To­its­kloof har ar­be­tat med Fairt­ra­de se­dan 2005, vil­ket bland annat för­bätt­rat häl­so­vård och sko­lor i när­om­rå­det.

CELLAR SELECTION BUSH VINES CHE­NIN BLANC 79 kr | 75 cl | 13 % | SB 2035 | 2015 | Syd­af­ri­ka | Co­as­tal Re­gi­on | Vitt | 5/10

Det tra­di­tio­nel­la sät­tet att od­la che­nin blanc i Syd­af­ri­ka har gett namn åt det­ta vin. Busch vines be­ty­der att ran­kor­na helt en­kelt be­skärs så att de blir som små lå­ga bus­kar. Det kan bli så här: rent och fruk­tigt med drag av saf­ti­ga pä­ron och ci­trus.

FOOT OF AFRICA CHE­NIN BLANC 189 kr | 300 cl | 13,5 % | SB 27003 | 2017 | Syd­af­ri­ka | Wes­tern Cape | Vitt | Box | 5/10

Kle­i­ne Zal­ze är en av stor­pro­du­cen­ter­na ut­an­för Stel­len­bosch, med pro­duk­tion i oli­ka kva­li­tets­ni­vå­er. Foot of Africa är ett av de­ras mest väl­kän­da va­ru­mär­ken. Det­ta är ett friskt, en­kelt che­nin blanc i ne­u­tral stil med aning me­lon. På­lit­ligt och krav­löst.

Bäs­ta köp!

Eko!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.