Kal­li­fa­ti­des hit­ta­de till­ba­ka till skri­van­det

Ttela - - Kultur & Nöje - MIA THORNBERG 0520-42 26 02 mia.thornberg@ttela.se

Han är en av lan­dets mest po­pu­lä­ra för­fat­ta­re, men be­stäm­de sig för att slu­ta skri­va. Det höll i ett par år, men nu har The­o­dor Kal­li­fa­ti­des hit­tat skri­van­det igen. På mån­dag kom­mer han till Vä­ners­borgs bib­li­o­tek för att pra­ta om sin nya bok.

Det är Fo­rum för po­e­si och pro­sa som den­na må­nad tar med sig Kal­li­fa­ti­des och dess­utom ro­man­de­bu­tan­ten Isa­bel­le Ståhl till Vä­ners­borg. Te­mat för den­na för­fattartur­né är Hit­ta rätt, nå­got som de bå­da gäs­ter­na pas­sar in ut­märkt un­der.

ISA­BEL­LE STÅHL ÄR verk­sam som skri­bent och kri­ti­ker, nu­me­ra på Svens­ka Dag­bla­det. I vå­ras kom hen­nes förs­ta ro­man, ”Just nu är jag här”, som hand­lar om ”sö­kan­det ef­ter nå­got var­ak­tigt i en av­för­trol­lad tid”. Ro­ma­nen hyl­la­des av re­cen­sen­ter­na och ef­ter att ha med­ver­kat vid Bok­mäs­san i Gö­te­borg un­der helgen, fort­sät­ter hon på mån­dag till Vä­ners­borg

Hon har säll­skap av The­o­dor Kal­li­fa­ti­des, som är långt ifrån nå­gon de­bu­tant. Ef­ter att ha emi­gre­rat från Gre­kland till Sve­ri­ge job­ba­de han som dis­ka­re och tid­nings­bud sam­ti­digt som han läste Strind­berg för att lä­ra sig svens­ka. Än­da se­dan förs­ta boken har han skri­vit på svens­ka och se­dan skri­vit om dem på gre­kis­ka för ut­giv­ning i sitt gam­la hem­land.

To­talt har han gett ut runt 30 skön­lit­te­rä­ra verk och har dess­utom skri­vit för tid­ning­ar och tid­skrif­ter samt även över­satt bland annat Au­gust Strind­berg, Ing­mar Berg­man och Lars Norén till gre­kis­ka.

Ef­ter att ha släppt ro­ma­nen ”Hen­nes läp­pars sval­ka” 2014, tog Kal­li­fa­ti­des be­slu­tet att slu­ta skri­va. Han sa till och med upp det ar­bets­rum han an­vänt sig av un­der fle­ra de­cen­ni­er. Men gans­ka snart upp­stod en tom­het hos för­fat­ta­ren, han kän­de sig vil­sen utan skri­van­det. Steg för steg kom or­den och lus­ten att skri­va till­ba­ka och ti­digt i vå­ras släpp­tes ”Än­nu ett liv”, en bok om min­net och språ­ket, kär­le­ken och ti­dens gång.

THE­O­DOR KAL­LI­FA­TI­DES HAR fått en rad pri­ser ge­nom åren och 1992 till­de­la­des han Hans Ma­je­stät Konung­ens me­dalj, 8:e stor­le­ken i Se­ra­fi­meror­dens band. Han har även fått Gyl­le­ne kor­set i He­dersle­gi­o­nen av Gre­klands pre­si­dent och ut­nämn­des år 2000 av den svens­ka re­ge­ring­en till pro­fes­sor ”för ett stor­ar­tat för­fat­tar­skap”. Så sent som i som­ras fick han, till­sam­mans med Ulf Lun­dell och Linn Ull­man, ta emot Dobloug­ska pri­set 2017 av Svens­ka Aka­de­mi­en, ett pris som de­las ut ”för un­der­stöd­jan­de av svensk och norsk skön­lit­te­ra­tur samt lit­te­ra­tur­hi­sto­risk forsk­ning”.

Bild: CAROLINE AN­DERS­SON

TILL­BA­KA. The­o­dor Kal­li­fa­ti­des slu­ta­de skri­va, men blev vil­sen utan or­den och hit­ta­de så små­ning­om till­ba­ka till skri­van­det. På mån­dag gäs­tar han Vä­ners­borgs bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.