Sax­jazz från Troll­hät­tan

MU­SIK:

Ttela - - Kultur & Nöje -

Vad: Qu­e­en­tet Var: Kul­tur­ba­ren, Troll­hät­tan När: Lör­dag

Troll­hät­tans Jazz­för­e­ning pre­sen­te­rar den­na lör­dag en mu­si­ker med röt­ter­na i sta­den vid fal­len, när Troll­hät­tetje­jen och sax­o­fo­nis­ten Isa­bel­la Pers­son in­tar Kul­tur­ba­rens scen med sitt pro­jekt Qu­e­en­tet. Kvin­tet­tens mål är att lyf­ta fram jazz av kvinn­li­ga kom­po­si­tö­rer, där­av det fyn­di­ga nam­net. De spe­lar fram­förallt mo­dern jazz men mu­si­ken häm­tar inspiration från allt från swing till pop. Det ska va­ra me­lo­diskt och till­gäng­lig för den bre­da publi­ken. För­u­tom Isa­bel­la be­står kvin­tet­ten av Fan­nie Hertz­berg på sång, Fa­bi­an Lem­te, pi­a­no, Jo­na­tan Eriks­son, kontra­bas, och Jacob Lund­berg, trum­mor.

Bild: PRESSBILD

QU­E­EN­TET. Isa­bel­la Pers­son och hen­nes kvin­tett vill lyf­ta fram jazz av kvinn­li­ga kom­po­si­tö­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.