Sve­ri­ges sista ko­lo­ni

FÖ­RE­DRAG:

Ttela - - Kultur & Nöje -

Vad: Fö­re­drag om Saint Bart­hé­le­my Var: Vä­ners­borgs mu­se­um När: Sön­dag

Un­der näs­tan 100 år var den lil­la ön Saint Bart­hé­le­my i Västin­di­en en svensk ko­lo­ni, där en stor del av be­folk­ning­en hölls som sla­var långt ef­ter det att sla­ve­ri­et i lag för­bju­dits i Sve­ri­ge. På sön­dag kom­mer histo­ri­kern Fredrik Tho­mas­son, från Uppsa­la Uni­ver­si­tet, till Vä­ners­borg för att be­rät­ta om den­na, för de fles­ta okän­da och häp­nads­väc­kan­de, del av svensk histo­ria. Saint Bart­hé­le­my köp­tes 1784 av kung Gustav III i för­hopp­ning om att gö­ra eko­no­mis­ka vins­ter på han­del i om­rå­det. En svensk gu­ver­nör till­sat­tes och cen­tral­or­ten Gusta­via bygg­des upp. Ma­jo­ri­te­ten av be­folk­ning­en var svart och många av dem hölls som sla­var. Un­der bör­jan av 1800-ta­let fick den svens­ka ko­lo­nin ock­så en vik­tig roll i tran­si­to­han­del med sla­var till Nor­da­me­ri­ka. För­hopp­ning­en om eko­no­misk vin­ning gick om in­tet och 1878 lämnade Sve­ri­ge över sin sista ko­lo­ni till Frank­ri­ke. Öns sis­te gu­ver­ne­mentspas­tor het­te för öv­rigt Carl Adolf Carls­son och han till­träd­de, ef­ter sin tjänst­gö­ring på ön, som kyr­ko­her­de i Vä­ners­borg! Tho­mas Fred­riks­son har länge fors­kat i den svens­ka ko­lonins so­ci­a­la histo­ria med fo­kus på rätts­vä­sen­det. Med hjälp av bland annat dom­stols­pro­to­koll har han lyft fram ti­di­ga­re okän­da hän­del­ser och livs­ö­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.