Fak­ta:

Bok­mäs­san 2017

Ttela - - Kultur & Nöje -

Den 33-e upp­la­gan av Bok­mäs­san på­går till sön­da­gen den 1 ok­to­ber på Svens­ka Mäs­san i Gö­te­borg. Mäs­san lockar år­li­gen runt 100 000 be­sö­ka­re och be­skrivs som Nor­dens störs­ta kul­tu­re­ve­ne­mang. Årets hu­vud­te­ma är bild­ning – ”om lit­te­ra­tu­rens för­må­ga att lå­ta oss de­la en an­nan per­sons verk­lig­het och kul­tu­rens kraft att ka­na­li­se­ra er­fa­ren­he­ten av att va­ra män­ni­ska”. Bland tu­sen­tals pro­gram­punk­ter åter­finns för­fat­ta­re, fors­ka­re, jour­na­lis­ter och de­bat­tö­rer från ett 40tal län­der. Två län­der upp­märk­sam­mas spe­ci­ellt, Fin­land och Ir­land. Gran­nar­na i öst för att de fi­rar 100 år som själv­stän­dig na­tion och Rös­ter från Ir­land för att de gör ef­ter­läng­tad come­back.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.