Hipp mäs­sa för mång­fald

GÖ­TE­BORG: YTTRE HOT FÅR HUMANISMENS VÄR­DE ATT LYFTAS PÅ MÄS­SAN

Ttela - - Kultur & Nöje - MONICA SAHLBACK 0520-42 26 07 monica.sahlback@ttela.se

”Det är vik­ti­ga­re än nå­gon­sin att vi sam­las just nu. Och vi vet al­la var­för ...” Med de or­den in­vig­de vd Maria Källs­son årets Bok­mäs­sa. En hård­be­va­kad öv­ning där många på gol­vet för­sö­ker upp­ma­na till öp­pen­het och mång­fald, in­te minst Troll­hät­te­bör­di­ge Mar­cus Tall­berg som är ak­tu­ell med ny bok.

Kul­tur- och de­mo­kra­ti­mi­nis­ter Alice Bah Kuhn­ke var iklädd en trö­ja med tex­ten ”Si­lence is not gol­den” (”att ti­ga är in­te guld”) när hon med an­led­ning av Na­zis­tis­ka Nor­dis­ka Mot­stånds­rö­rel­sens när­va­ro i Gö­te­borg un­der helgen högt och tyd­ligt från en av mäs­sans al­la sce­ner de­kla­re­ra­de;

– Na­zism är ett brott mot mänsk­lig­he­ten, in­te en åsikt.

Ett ut­ta­lan­de som fick ap­plå­der­na att då­na och över­rös­ta sor­let i hal­len.

Kans­ke tänk­te fle­ra av de sam­la­de även på hö­gerex­tre­ma tid­ning­en Nya Ti­ders med­ver­kan på mäs­san. Ett del­ta­gan­de som lär ha fått över 100-ta­let sto­ra namn i för­fat­tar­le­det att stan­na hem­ma, el­ler i stäl­let när­va­ra i de al­ter­na­ti­va boke­ve­ne­mang som an­ord­nas som en pro­testak­tion runt om i Gö­te­borg.

MAR­CUS TALL­BERG, BÖRDIG från Troll­hät­tan, nu ak­tu­ell med boken ”Att va­ra Alice”, med­gav att han och hans med­ar­be­ta­re på eg­na för­la­get över­vägt om de skul­le bac­ka.

– Men vi kom fram till att vi ska va­ra på plats på Bok­mäs­san och ta kam­pen. In­te ge ef­ter. Det är trå­kigt att de släp­per in så­da­na som tar gläd­je från and­ra, ut­tryck­te han mel­lan sig­ne­ring­ar­na av boken om trans­per­so­nen Alice.

En be­rät­tel­se som i stort byg­ger på verk­li­ga lev­nads­ö­den. En del så star­ka, och in­fek­te­ra­de även för and­ra än de di­rekt be­rör­da, att för­fat­ta­ren fått ta emot döds­hot.

– Det ger glöd till att det här mås­te ut. Upp­le­vel­sen av fly­tan­de köns­rol­ler är be­tyd­ligt mer van­lig än många tror, även bland barn.

Un­der pre­miär­da­gen ha­de Mar­cus Tall­berg stött på bib­li­o­te­ka­ri­er som stolt upp­lyst om att de har regn­bågs­hyl­lor på si­na ar­bets­plat­ser.

– Jät­te­bra, men vik­ti­ga­re och bätt­re vo­re att den här lit­te­ra­tu­ren fick sam­sas med öv­rig. Fick va­ra en del av nor­men.

EN AN­NAN TROLLHÄTTEBO, för­fat­ta­ren Hip­pas Eriks­son, som har gett sig i kast med de sju döds­syn­der­na, finns ock­så med på mäs­san.

Hen­nes se­nas­te als­ter i crosso­ver­se­ri­en, där var­je bok kan lä­sas från två håll, i en ung­doms- och i en vux­en­va­ri­ant, drog till sig många ny­fik­na blic­kar.

SJÄLV SÄ­GER HON sig all­tid ha fa­sci­ne­rats av ka­to­li­cis­mens sju döds­syn­der, av­und, fros­se­ri, gi­rig­het, hög­mod, lätt­ja, vre­de och väl­lust, än­da se­dan hen­nes far sa att de så väl sam­man­fat­tar vå­ra mänsk­li­ga till­kor­ta­kom­man­den.

– Al­la kan sä­kert iden­ti­fi­e­ra sig på nå­got sätt, det är ett tack­samt te­ma, kon­sta­te­ra­de Hip­pas Eriks­son, som just nu har fo­kus på hög­mod och ”ser det över­allt”.

– Kans­ke till och med i den löms­ka flod­häs­ten som jag har fyn­dat på lop­pis och som får va­ra med här på mäs­san.

Hon ser fram emot att mö­ta all­män­he­ten ef­ter att un­der tors­da­gen ha nät­ver­kat med bransch­folk och snac­kat bu­si­ness.

– Då höjs ljud­ni­vån yt­ter­li­ga­re ett snäpp ...

ÅRETS HU­VUD­TE­MA PÅ Bok­mäs­san är bild­ning. Ett val som i är­ke­bis­kop Antje Jac­ke­léns be­skriv­ning näs­tan lät som po­e­si.

– Bild­ning behöver in­ne­hål­la bå­de hjär­nans kal­la fak­ta och hjär­tats var­ma käns­lor i drag­kamp med varand­ra för att va­ra frukt­bar. An­nars leder den lätt till ar­ro­gans, ut­ta­la­de hon.

Och för de kans­ke bå­de bil­da­de och kä­ra finns möj­lig­het till ra­ne­li­del­se un­der Bok­mäs­san. För­fat­ta­ren Björn Ra­ne­lid ska näm­li­gen vi­ga bröl­lopspar mitt un­der på­gåen­de eve­ne­mang.

– Att vi­ga män­ni­skor i kär­lek på Bok­mäs­san i Gö­te­borg är stör­re för mig än ett No­bel­pris i litteratur, ska vig­sel­för­rät­ta­ren själv ha ytt­rat.

ATT VA­RA MAR­CUS. Fy­ra da­gar ef­ter stu­den­ten lämnade Mar­cus Tall­berg Troll­hät­tan för Stock­holm. Nu ger han ut sin tred­je bok ”Att va­ra Alice”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.